Славянскія мовы: сістэмна-апісальны і сацыякультурны аспекты даследавання

22–23 лістапада 2019 года на філалагічным факультэце Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна адбылася IX Міжнародная навуковая канферэнцыя «Славянскія мовы: сістэмна-апісальны і сацыякультурны аспекты даследавання», арганізаваная кафедрай агульнага і рускага мовазнаўства. У падобным фармаце філолагі збіраюцца ўжо ў дзявяты раз. Восем мінулых сустрэч паказалі, што праблемнае поле канферэнцыі стабілізавалася і выклікае цікавасць у навукоўцаў-славістаў з Беларусі, Украіны, Польшчы, Славакіі, Расіі, Сербіі, Балгарыі (у гэтым годзе аргкамітэту былі прапанаваны 122 тэмы дакладаў). Мэтай канферэнцыі з’яўляецца каардынацыя навуковых даследаванняў у галіне функцыянавання і развіцця славянскіх моўных сістэм. Гэтыя праблемы разглядаліся на канферэнцыі з розных бакоў, што і пацвердзіла павестка пленарнага пасяджэння.

Канферэнцыю адкрыла рэктар БрДУ імя А. С. Пушкіна, доктар педагагічных навук, прафесар Г. М. Сендзер, якая пажадала ўсім поспехаў у дыскусіі аб шляхах развіцця і функцыянавання славянскіх моў. Ад імя аргкамітэта беларускіх і замежных навукоўцаў віталі дэкан філалагічнага факультэта дацэнт Т. В. Сянькевіч і загадчык кафедры агульнага і рускага мовазнаўства дацэнт В. Б. Пераход. Першы намеснік дырэктара па навуковай працы ДНУ «Цэнтр даследавання беларускай культуры, мовы і літаратуры» НАН Рэспублікі Беларусь акадэмік, доктар філалагічных навук, прафесар А. А. Лукашанец адкрыў пленарнае пасяджэнне дакладам «Сучасныя славянскія мовы ў новых сацыякультурных умовах». Дакладчык прасачыў дынаміку развіцця моўных сітуацый у свеце Slavia і канстатаваў, што збалансаваныя сітуацыі тут хутчэй з’яўляюцца выключэннем, чым правілам. Так, новай рысай у развіцці беларускай мовы ў ХХІ стагоддзі з’яўляецца пашырэнне кантактаў з кітайскай. Мы вельмі ўдзячныя Аляксандру Аляксандравічу Лукашанцу за актыўную падтрымку нашай канферэнцыі.

На пленарным пасяджэнні былі заслуханы яшчэ шэсць дакладаў: «Асаблівасці прыстасавання галіцызмаў да граматычнай сістэмы украінскай мовы ў квантытатыўным аспекце» (В. М. Волкава, Ю. А. Кліпатская, Сумы, Украіна), «Гаворка перасяленцаў з Палесся ў Аргенціне і Парагваі: дакументаванне і аналіз» (Г. П. Піліпенка, Масква, Расія), «Функцыі міфалагічных тэкстаў у традыцыйнай культуры беларусаў» (І. А. Швед, Брэст, Беларусь), «Гісторыка-лінгвакультуралагічны аспект урбанонімаў горада Брэста XX стагоддзя» (М. Фамелец, Быдгашч, Польшча), «Канкурэнцыя формаў будучага часу ў сербскай мове (па дадзеных корпуса)» (М. В. Супрунчук, Мінск, Беларусь), «Эрганімія Брэстчыны ў кантэксце сучаснай штучнай намінацыі» (В. Б. Пераход, Л. А. Гадуйка, Брэст, Беларусь).

Праца канферэнцыі працягвалася на пасяджэнні сямі секцый.

Традыцыйна шырока была прадстаўлена лінгвакультуралагічная парадыгма ў вывучэнні славянскіх моў. Беларуская, руская, польская лексікалогія, фразеалогія, парэміялогія былі прадметам дыскусій на секцыі «Адлюстраванне сучасных сацыякультурных працэсаў у славянскіх мовах».

Як і раней, актыўна абмяркоўваліся праблемы сучаснай анамастыкі, у прыватнасці, комплекс культурных кодаў, вербалізаваных у эрганоміі, урбананіміі, прагматаніміі, антрапаніміі Брэстчыны і нашага памежжа. Тэматыка выступленняў на секцыях ахапіла практычна ўсе аспекты вывучэння славянскіх моў: супастаўляльны, сістэмна-апісальны, функцыянальны, сацыякультурны, лінгвадыдактычны – і вядома ж, адлюстроўвала навуковыя інтарэсы прымаючага боку. На выніковым пасяджэнні кіраўнікі секцый адзначылі, што ажыўленую дыскусію выклікалі даклады па фразеалогіі, паэтыцы і ідыястылях сучасных славянскіх пісьменнікаў, лігвакультуралогіі. Канферэнцыя дасягнула пастаўленых задач, прадэманстраваўшы дасягненні асноўных школ у беларускай лінгвістыцы. Аднак метадалагічная распрацоўка пытанняў, вынесеных на абмеркаванне, яшчэ далёка не скончана, таму кафедра агульнага і рускага мовазнаўства БрДУ імя А. С. Пушкіна выказвае ўдзячнасць усім філолагам, якія прынялі ўдзел у працы канферэнцыі, і праз два гады зноў запрашае сустрэцца на гасціннай брэсцкай зямлі.

Н. М. Гурына, кандыдат філалагічных навук,
дацэнт кафедры агульнага і рускага мовазнаўства

Портал информационной поддержки экспорта

Официальный сайт о высшем образовании в Республике Беларусь для иностранных граждан

Информационно-консультационный центр по вопросам получения образования и пребывания в Республике Беларусь

Барановичский государственный университет
Белорусская государственная академия искусств
Белорусская медицинская академия последипломного образования
Белорусский государственный медицинский университет
Белорусский государственный университет транспорта
Белорусский государственный экономический университет
Брестская областная библиотека имени М. Горького
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
Витебский государственный технологический университет
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого
Гродненский государственный университет имени Я.Купалы
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Университет гражданской защиты МЧС Беларуси
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова
Могилевский государственный университет продовольствия
Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
Белорусская ассоциация студенческого спорта