БІБЛІЯГРАФІЯ

1.1. Звесткі пра зборы твораў і выбраныя творы пісьменніка. Пасля кожнага выдання ўказваюцца рэцэнзіі на яго.
1.2. Кніжныя выданні пісьменніка ў храналагічным парадку і рэцэнзіі на іх.
1.3. Звесткі пра публікацыі твораў пісьменніка ў калектыўных зборніках і перыядычных выданнях.
1.4. Пераклады твораў пісьменніка на іншыя мовы.
1.5. Кнігі і публікацыі пісьменніка як складальніка і рэдактара, інш
2.1. Артыкулы ў перыядычных выданнях, прысвечаныя пісьменніку.
2.2. Мастацкія творы, прысвечаныя пісьменніку.
3.1. Рукапісныя матэрыялы пісьменніка і пра яго.

1.1

Лёсам пазнанае: Выбр. літ. партрэты і нарысы. Мн., 1982. Рэц.: К о н а н  У. Талент крытыка // ЛіМ. 1983. 4  лют.; М о и с е й ч и к  А. Звенья поэтической легенды // Заря. 1983. 1 апр.

1.2

Творчество Максима Танка (до сентября 1939 года);
Автореф. дис. канд. филол. н. Мн., 1958.

Паэзія змагання: Максім Танк і заходнебел. літаратура. Мн., 1959. Рэц. А л е к с а н д р о в і ч  С. Грунтоўнае, цікавае даследаванне // Маладосць. 1960. № 10; Б я р о з к і н  Р. Кніга пра Максіма Танка // ЛіМ. 1960. 30 студз.; Л о й к а  А. "Паэзія змагання" // Зара. 1960. 17 крас.; М а к а р э в і ч  А. Паэзія змагання // Маг. праўда. 1960. 26 сак.; Ш к р а б а  Г. // Вопр. лит. 1960. №  8.

Вусная мова і выразнае чытанне. Мн., 1962 / Сааўт. Ф. Янкоўскі. Рэц.: П л е с к а ц е в и ч  М. Для вас, учителя! // Заря. 1963. 26 июля; Ю р э в і ч  У. 3 клопатам пра жывое слова // ЛіМ. 1963. 26 крас.

Час і песні: Літ. нарысы і партрэты. Мн., 1962. Рэц.: Б у р 'я н  Б. Сталае, натхнёнае даследаванне // Маладосць. 1963. № 4; Г н и л о м е д о в  В. Критик становится писателем // Заря. 1963. 16 июня; К  о  в  а  л  е  н  к  о  В. Земной огонь поэзии // Сов. Бел. 1963. 20  дек.; Л і с  А. Песні, народжаныя ў барацьбе // ЛіМ. 1963. 27 жн.; М а к а р э в і ч  А. Час і песні // Беларусь. 1964. № 1; Яго ж. // Маг. праўда. 1963. 16 сак.; Х р о м ч а н к а  К. Працяг размовы // Полымя. 1963. № 4.

Брэст: (Фотаальбом). Мн., 1967.

Між тых палёў,..: Пра зямлю, што натхняла Міцкевіча: (Фотаальбом). Мн., 1968 / Сааўт. Я. Брыль. Рэц.: Б  а  з  а  р  е  в  и  ч  Н. Тропами великого поэта // Сел. газ. 1968. 2 нояб.; К р и в е ц  А. На земле Новогрудской // Гродн. правда. 1969. 31 мая; Р у д к о в с к и й  М. // Заря. 1968. 4 дек.

Зорны спеў: Літ. партрэты, нарысы, эцюды. Мн., 1975. Рэц.: Б у р ' я н  Б. Сувязь з людзьмі, жыццём, часам // Полымя. 1976. № 11; В а р а б е й  А. // Неман. 1976. № 9; Л е ц к а  Я. Сугучнасць паэзіі і жыцця // Звязда. 1976. 31 сак.; М о и с е й ч и к  А. Путями поэтического слова // Заря. 1976. 4  мая; Ш  у  п  е  н  ь  к  а  Г. Натхнёным словам // ЛіМ. 1976. 20 жн.; Я н о в і ч  С. Сардэчнае пісанне Калесніка // Ніва. 1975. 7 снеж.

Я з вогненнай вёскі... Мн., 1975 / Сааўт. А. Адамовіч, Я. Брыль. Рзц.: А н х і м  Л. Больш такіх кніг // Ніва. 1985. 14 крас.; А р о ч к а  М. Балючая памяць зямлі // Полымя. 1984. № 7; А ў с е е н к а  М. Прайшлі людзі праз смерць // ЛіМ. 1975. 9 мая; В е л и ч к о  В. Зловещего зарева голоса // Заря. 1975. 12 нюня; Е  р  о  х  и  н  Р. Голоса огненных деревень // Сов. Бел. 1975. 25 дек.; 3 о т а ў  Г. Словы пякельнай праўды // Маг. праўда. 1975. 10 ліп.; К а р д и п  В. "Взрыв и волна "взрывная" // Дружба народов. 1976. № 11; К о л о с  Г. Была бы правда // Нёман. 1975. № 12; Звезда Востока. 1976. № 12; П о п е л стукае ў сэрца // Звязда. 1975. 10 мая; Р у б а ш к и н  А. Не подводя итогов // Аврора. 1976. № 12; С т а н ю т а  А. Документ и образ // Неман. 1977. № 4; С т р а л ь о ў  М. Забыць небяспечна // Маладосць. 1975. № 10; Т  р  о  ф  и  м  о  в  И. "Я из огненной деревни" // Веч. сред. школа. 1975. № 3; Магадан. правда. 1975. 15  февр.; У л а д з і м і р а в а  А. Хатыні, Хатыні... // Работніца і сялянка. 1975. № 8; Ю р е в и ч  В. Голос огненных деревень // Сел. газ. 1975. 20 мая; М о s k w a  J. // Кіегunki. 1975. Nr 36.

Я з вогненнай вёскі... Мн., 1983 / Сааўт. А. Адамовіч, Я. Брыль.

Ветразі Адысея; У.Жылка і рамант. традыцыя ў бел. паэзіі. Мн., 1977. Рэц.: К о н а н  У. На шляхах літаратурнай "Адысеі" // Полымя. 1979. № 4; Л і с  А. Шляхамі Уладзіміра Жылкі // ЛіМ. 1978, 16 чэрв.; М  о  и  с  е  й  ч  и  к  А. Страницы романтизма // Заря. 1978. 28 апр.; Р а г у л я  А. Вышыня крытэрыяў // ЛіМ. 1977. 11 сак.; Мс. М i l l і n  А. // Journal оf Віеl .Studies/. V. IV (1979-1980). N 3-4.

Максім Танк: Нарыс жыцця і творчасці. Мн., 1981. Рэц.: К у л а г и н  А. Логика эволюции // Лит.  обозрение. 1982. № 11; Л я ш у к  В. Грані творчасці Максіма Танка // Наст. газ. 1981. 25 ліст.; П  р  а  ш  к  о  в  і  ч  Л. Змястоўна, эстэтычна, глыбока // ЛіМ. 1981. 30 кастр.; Я г о в д и к  В. Миссия критического слова // Заря. 1981. 18 сент.

Пасланец Праметэя; Дакумент. аповесць. Мн., 1984. Рэц.: Г н і л а м ё д а ў  У. Чалавек і яго час // ЛіМ. 1985. 1 сак.

Тварэнне легенды. Літ. партрэты і нарысы. Мн., 1987.

Янка Брыль: Нарыс жыцця і творчасці. Мн., 1990.

1.3

1953. Крыніцы сапраўднай радасці // Сав. Радзіма. 19 крас.; Выбраныя творы польскага паэта-дэмакрата // Там жа. 7 ліп.; Каб сцерліся межы // Там жа. 19 вер.; На чыстую воду // Там жа. 18 кастр.

1954. Кузьма Чорны // Зара. 23 ліст.; 3 добрымі намерамі // Чырв. змена. 8 мая; Помнікі вечнай дружбы: (Нац.-вызв. рух укр. і бел. народаў у літ. помніках XVI-XVII стагоддзяў) // Там жа. 22 мая; Прыкметы росту // Там жа. 5 вер.

1955. Паэтычныя падарожжы // Зара. 20 сак.; Міцкевіч і Беларусь // Там жа. 26 ліст.; Наш рахунак школе // Наст. газ. 13 кастр.; Песні вызвалення // Чырв. змена. 4 снеж.

1956. Рэвалюцыйныя песні былой Заходняй Беларусі // Полымя. № 9; Кандрат Крапіва // "Зара". 23 сак.; Мужныя людзі // ЛіМ. 3 ліст.

1957. Тема воспитания молодежи в белорусских журналах // Камуніст Бел. № 11; Борьба и поэзия; Из истории борьбы за реализм в эападнобел. литературе / Сов. Отчизна. № 1; Максім Багдановіч // Зара. 24  мая; Сталасць дружбы // Там жа. 28 чэрв.; Усебакова асвятляць гісторыю літаратуры // ЛІМ. 17 крас.; Песні рэвалюцыйнага падполля // Там жа. 20 ліп.; Народ і яго мудрасць: [Рэц. на кн.: Беларускія прыказкі і прымаўкі. Мн., 1957] // Там жа. 31 жн.; Налібоцкія сосны // Там жа. 14 снеж.

1958. Лірыка Танка перыяду "Нашай волі" // Ученые записки (Брестский пединститут). Мн. Вып. 4; Пафос человечности: [Рэц. на кн.: Т а н к  М. След бліскавіцы. Мн., 1957] // Сов. Отчнзна. № 1; Нацыянальныя традыцыі і сучаснасць: Нататкі аб маладзёжнай аповесці // ЛІМ. 9 жн.; Шляхі сацыялістычнай паэзіі // Там жа. 17 вер.

1959. Гераічная паэма "Нарач" // Ученые запискй (Брестский пединститут). Мн. Вып. 2; Душа паэта; [Рэц. на кн.: К а р а т к е в і ч  У. Матчына душа. Мн., 1958 // Дружба народов. № 8; Мікола З а с і м: Літаратурны партрэт // Полымя. № 4; Звяно легенды // Там жа. № 9; Молодость таланта: [Рэц. на кн.: В  а  с  и  л  е  к  М. Зори над Неманам. М.; Л., 1958] // Сов. Отчизна. № 5; Беларуская паэзія сёння // ЛіМ. 17, 21 студз.

1960. Талент і густ самародка // Засім М. Выбранае. Мн.; Встреча с хорошим парнем: [Рэц. на кн. Б  а  р  а  д  у  л  і  н  Р. Маладзік над стэпам. Мн., 1959] // Дружба народов. № 11; Зара. 4 ліст.

1961. Слова з-за крат // Полымя. № 4; Паэзія Канстанціна Турко // Зара. 22 ліст.; Перад яго мудрасцю // ЛіМ. 13 чэрв.; Подзвіг перайшоў на палотны // Там жа. 14 ліп.

1962. Глазами поэта и критика: [Рэц. на кн.: Л о й к а  А. "Новая зямля" Якуба Коласа. Мн., 1962] // Вопр. лит. № 11; Значыць, не было сумлення // Голас Радзімы. № 57; Дорогой ценой: [Рэц. на кн.: К а р п ю к  А. Данута. Мн., 1960] // Дружба народов. № 1; Міхась Васілёк: Літаратурны партрэт // Полымя. № 9; Народны паэт // Зара. 6 ліп.: 3 нашага акенца - сонечны зайчык: [Рэц. на кн.: Г е л е р  М. На качелях. Мн., 1962] // Там жа. 10 жн.; Голас мужны, чалавечны // Там жа. 16 вер.; Залаты колас беларускай нівы // Там жа. 3 ліст.; 3 крыніц жыцця // Калг. праўда. 16 вер.; Ручаямі жывяцца рэкі // ЛіМ. 29 мая; О старом по-новому // ЛГ. 30 янв.; На страже человечностн // Серп и молот (Рыга). 16 сент.

1963. Жыццё і прызванне // Васілёк М. Зоры над Нёманам. Мн.; 3 гушчы народнай // Голас Радзімы. № 63; Інтэлігентнасць без позы: [Рэц.: на кн.: Л і х а д з і е ў с к і  С. Берасцянка жывых трывог. Мн., 1962] // Полымя. № 7; По законам красоты // Заря. 12 февр.; Свой стиль и правда жизни // Там жа. 4 мая; Вступая в жнзнь: [Рэц. на кн.: Р у д к о ў с к і  М. Першыя вёрсты. Мн., 1963] // Там жа. 9 июня; Человек двух романтических профессий // Там жа. 23 июня; На первом перегоне: [Рэц. на кн.: Т е л и ч к о Н. Добрый ливень. Мн., 1963] // Там жа. 25 сент.; Взращенный революцией // Там жа. 27 нояб.; Маю шчасце ведаць яго // ЛіМ. 22 лют.

1964. Літаратура Заходняй Беларусі // Гісторыя беларускай савецкай літаратуры: У 2 т. Мн. Т. 1; Пути и судьбы литературы Западной Белоруссии // Дружба народов. № 11; Раман-паэма: [Рэц. на кн.: Б р ы л ь  Я. Птушкі і гнёзды. Мн., 1964] // Маладосць. № 5; Аповесць пра Таўлая: Фрагменты // Полымя. № 10; Валентин Тавлай: К 50-летию со дня рождения // Заря. 26 янв.; Поэзия - всегда открытие: (Обзор стихов начинающих поэтов) // Там жа. 25 февр.; Воспитатель белорусских литературоведов // Там жа. 25 апр.; Первые удачи обязывают // Там жа. 6 сент.; Учителя-словесники в поисках // Там жа. 15 нояб.; Ці ёсць патрэба абараняць?: Пісьмо ў рэдакцыю // ЛіМ. 28 крас. / Сааўт. Р.Кароткі, Л.Смалякова.

1965. Іскры з вогнішча; Заўвагі складальніка // Сцягі і паходні. Мн.; Будним днем с Максимом Танком // Дружба народов. № 6; Аповесць пра Таўлая // Полымя. № 8, 9; Мир стоцветный н чудесный / / Заря. 1  июня; Комсомолец Таджикистана. 19 нояб.; Алё! Вам звоняць э рэдакцыі: Адказ на пытанні рэдакцыі "ЛіМа" // ЛіМ. 1 студз,; Пясняр вясны і маладосці // Там жа. 19 ліст.

1966. Сваім следам // Пра час і пра сябе. Мн.; Партрэт друга: [Нарыс] // Сейбіты разумнага, добрага, вечнага. Мн.: Яго чалавечнасць // Танк М. 36. тв.: У 41. Мн. Т. 1; Первая // Заря. 15 июля; Помочь найти тропинку к счастью // Там жа. 2 окт.; Наши заботы, наши надежды // Сов. Бел. 19 февр.

1967. Барвы таленту // Брыль Я. 36. тв.: У 4 т. Мн. Т. 1; Быль, что легенды краше // Стельмашук В. Шумят ели. Мн.; Слова пра Валянціна Таўлая // Таўлай В. Выбраныя вершы і паэмы. Мн.; 3 аднаго вогнішча // Голас Радзімы. № 25; Горад над Бугам: Рэпартаж / / Маладосць. № 4; Партрэт друга: Нарыс // Полымя. № 1; Последний на обелиске: [Нарыс] // Заря. 7 марта; За верстами - Синие Броды // Там жа. 21 окт.; Свет па-свойму ляпіць: [Рэц. на кн.: П ы с і н  А. Твае далоні. Мн., 1966] // ЛіМ. 28 ліп.; Пасляваенная паэзія // Наст. газ. 20 снеж. / Сааўт. Л.Смалякова.

1968. Крылья художннка // Брыль Я. Птицы и гнезда. М.; Перад першай старонкай // Полымя. № 10; Письма в Березу: [Нарыс] // Заря. 9, 10, 13, 15, 20, 27, 29 февр., 1 марта; Самародак // Там жа. 20 нояб.; Праменны, радасны і шчодры // ЛіМ. 19 ліст.; Утоление тревоги // ЛГ. 24 апр.

1969. Старонкі беларускага рамантызму / Полымя. № 1; Адчараваныя скарбы: [Рэц. на кн.: Г і с т о р ы я беларускай дакастрычніцкай літаратуры: У 2 т. Мн., 1968. Т.1] // Полымя. № 6; Его звезда // Заря. 24 мая; Счастлнвога поиска // Заря. 30 нояб.Кірмаш: Урывак з аповесці// ЛіМ. 21 лют.

1970. Задуманасць Пілігрыма // Жылка У. Вершы. Мн.; Наша Брэстчына: [Нарыс] // Слова пра родны кут. Мн.; На всходах ранних // Неман. № 7; Ветразь Адысея // Полымя. № 5; Раскованный дух края // Заря. 24 апр.; Слово о народном поэте // Там жа. 28 мая; Встреча труда и таланта // Там жа. 25 нояб.

1971. Індывідуальныя і групавыя формы работы са студэнтамі // Беларуская мова і літаратура ў ВНУ: Тэзісы рэспубліканскай навукова-метад. канферэнцыі. Брэст; Литература Западной Белоруссии // История советской многонациональной литературы: В 6 т. М. Т. 2. Кн. 1; Гняздо паэтаў: Нарыс // Маладосць. № 3; Памяць: Нарыс // Там жа. № 6 / Сааўт. А.Адамовіч, Я.Брыль; Вяртанне зор // Полымя. № 7; Руская поўнач // Помнікі гіст. і культуры Бел. № 1; Огонь с барикад // Заря. 23 апр.; Урожай талантов // Там жа. 10 июля; Третьи побеги: [Рэц. на кн.: Р у д к о ў с к і М. Позвы: лірыка. Мн., 1971] // Там жа. 18  сент.; Грозовое поле: [Нарыс] // Там жа. 6, 7, 23, 24 нояб., 1, 4, 9, 11, 17 дек.; Наша сябрына // Чырв. змена. 15 крас.

1972. Аблудныя сцежкі // Голас Радзімы. № 39, 43; Возвращение блуждающей звезды // Дружба народов. № 5; У нас в Бресте // Информационный бюллетень СП СССР. № 7, 8; Много лиц у героизма // Заря. 15  янв.; Героическим слогом: [Рэц. на кн.: Т е л и ч к о  Н. Дерево в бору. Мн., 1971) // Там жа. 11 марта; В венок народным поэтам; Факел дружбы // Там жа. 12 апр.; Знакомство // Там жа. 19 авг.; Гармония, проверенная алгеброй: [Рэц. на кн.: А р а б е й к а  І. Услед за сонцам. Мн., 1972] // Там жа. 21 окт.; Подвиг поэта // Там жа. 3 нояб.; Ключ к общению // Там жа. 9 дек.

1973. На доўгі век // Засім М. Вершы. Мн.; Пакінутае людзям // Гусак С. Пафас праўды. Мн. / Сааўт. Ю. Пшыркоў; Мужнасць і дружба: Урывак з кнігі "Я - з вогненнай вёскі" // Беларусь. № 7; / Сааўт. А. Адамовіч, Я. Брыль; Я з вогненнай вёскі: Раздзелы з кнігі // Маладосць. № 7, 8, 9, 10, 1974. № 3, 4, 5 / Сааўт. А. Адамовіч, Я. Брыль. Рэц.: Ляшук В., Лебедев В. Слова боли и гнева // Заря. 1974. 5 июня; Таланты и школа // Заря. 1973. 20 янв.; Ф.С. Пестраку - 70 лет // ЛГ. 5 дек.

1974. 3 лістоў Леапольда Родзевіча да Уладзіміра Жылкі // Беларуская літаратура і літаратуразнаўства. Мн. Вып. 2; Несыходнае гора: 3 кнігі "Я - з вогненнай вёскі" // Беларусь. № 5, 6 / Сааўт. А. Адамовіч, Я. Брыль; Я з вогненнай вёскі...: Раздзелы з кнігі // Голас Радзімы. № 13-16, 18, 21 / Сааўт. А. Адамовіч, Я. Брыль; На мове Адама Міцкевіча // Полымя. № 1; Берасцейскае вогнішча // Там жа. № 9; Второй виток орбиты: [Рэц. на кн.: М а ц я ш  Н. Удзячнасць. Мн., 1973] // Заря. 5 янв.; Быть человеком // Там жа. 19 июня; Поклон совести: [Рэц. на кн.: Ж у к о в і ч  В. Поклон. Мн., 1974] // Там жа. 19 окт.; "Я - з вогненнай вёскі": Урывак з новай кнігі // Там жа. 23 нояб. / Сааўт. А.Адамовіч, Я.Брыль; Поэзия ускорений: [Рэц. на кн.: Р а з а н а ў  А. Назаўжды. Мн., 1974] // Там жа. 26 дек.; Пройдзенае // ЛіМ. 14 чэрв.

1975. "Я - з вогненнай вёскі...": Раздзелы з кнігі // Голас Радзімы. № 12-16 / Сааўт. А. Адамовіч, Я. Брыль.

1976. У польскім друку // Далягляды. Мн.; Яго чалавечнасць // Пра таварышаў па пяру. Мн.; Матэрыя пачуцця: (Рэц. на кн.: Г і л е в і ч  Н. Актавы. Мн., 1976] // Маладосць. № 11; Паэт у страі: [Рысы да літ. партрэта Ніла Гілевіча] // Полымя. № 4; Тварэнне легенды // Там жа. № 9; "...З пачуццём асабістай адказнасці" // ЛіМ. 23 крас.

1977. Литература Западной Белоруссии // История белорусской советской литературы. Мн.; Сонеты В. Бутрыма // Заря. 30 апр.

1978. Призван в поэзию Родиной // Заря. 18 февр.; Ожидая книгу поэта // Там жа. 25 окт.; Жить в легенде: К 70-летию со дня рождення поэта-революционера Н.А. Засима // Там жа. 17 нояб.; Крытэрый самабытнасці: [Рэц. на кн.: Б я р о з к і н  Р. Звенні. Мн., 1976] // ЛіМ. 18 сак.; Раней і напярэдадні // Там жа. 26 мая; Наабапал перавалу: [Рэц. на кн.: Я н і ш ч ы ц  Я. Ясельда. Мн., 1978] // Там жа. 6 кастр.

1979. Да пытання аб тыпалагічных асаблівасцях беларускага рамантызму // Асаблівасці развіцця літаратурнага працэсу ў Беларусі на сучасным этапе. Мн.; Нарачанская сустрэча // Святло яго душы. Мн.; Пасланец Праметэя: Дакумент. аповесць // Маладосць. № 5; Пчала Скарыны // Полымя. № 9; Дакументальны твор - плод калектыўнай памяці // Голас Радзімы. 20 вер.; Долг памяти // Заря. 16, 17, 20 февр.; Ветвится стих: (Рэц. на кн.: Г а р д з е й  В. Верасное палясоўе. Мн., 1978] // Там жа. 21 авг.; Концепция счастья: [Рэц. на кн.: М а т я ш  Н. Неутоленность. М., 1979] // Там жа. 20 сент.; Наш дядя Володя // Там жа. 21, 22, 25 дек.; Дыялог дружбы: [Інтэрв'ю] / Зап. М.Панасюк // Звязда. 5 кастр.; Гераічны рэквіем // ЛіМ. 27 крас.; "За міг адзіны людской волі..." // Там жа. 28 снеж.

1980. Даніна сэрца // Леўчык Г. Доля і хеб. Мн.; Праграмныя казкі Рэдкага ў кантэксце развіцця рамантычнай і рэалістычнай плыні беларускай літаратуры // Рэгіянальныя традыцыі ва ўсходнеславянскіх мовах, літаратурах і фальклоры. Гомель; Поэзия - всегда призвание: [Рэц. на кн.: К о в а л е в  Д. Наедине с жизнью. М., 1979] // Неман. № 10; Трываласць таленту // Полымя. № 12; Поэтическое пополнение: (Рэц. на кн.: Н а ш ч а д к і. Мн., 1979] // Заря. 25 февр.; Крыніца творчасці - жыццё // Чырв. змена. 24 жн.

1981. Літаратура Заходняй Беларусі: [Літаратура 20-х гг.; Літаратура 30-х гг.] // Гісторыя беларускай савецкай літаратуры, 1917-1940. Мн.; Талент працавіты // Далягляды. Мн.; Уласным лёсам мераць свет // Беларусь. № 7; Жыў-быў казачнік... // Полымя. № 6; Берестейский огонек // Заря. 20 февр.; На юбилейном рушнике // Там жа. 29 сент.; Счастливого взлета // Там жа. 9 окт.; Полесский костерок // Знамя юности. 1 июля; Ля берасцейскага вогнішча / / ЛіМ. 6 лют.

1982. "Жняя" // Беларусь. № 7; Эстафета судьбы: (Рэц. на кн.: 3 у ё н а к  В. Маўчанне травы. Мн., 1980] // Неман. № 1; Лепесток васильковый // Заря. 2 июня; Его судьба и дума / / Там жа. 7 нюля; Души народной созидатель // Там жа. 20 нояб.; Думкі ўголас // ЛіМ. 25 чэрв.; Сцяжынай матчынай песні // Там жа. 12 ліст.

1983. Максім Танк / Гісторыя беларускай савецкай літаратуры: 1941-1980. Мн.; Сцяжына міфа // Песня на ўсё жыццё. Мн.; Голас Радзімы. 28 студз.; Голоса тревожных будней: [Рэц. на кн.: М а к а л ь  П. Смак яблыка. Мн., 1981] // Лнт. обозрение. № 6; Поэт - работник революции: В. Маяковский и западно-бел. поэзия 20-30-х годов // Неман. № 7; Вечны напамін памяці // Голас Радзімы. 6 кастр.; Жажда преодоления: [Рэц. на кн.: Р у д к о ў с к і  М. Трыгор'е. Мн., 1981] // Заря. 2 марта; Дарогой хлеба // Там жа. 17 мая; Язык мира - язык разума // Там жа. 24 нюня; Жить в этом мире // Там жа. 21 сент.; Крытэрый і ацэнка // ЛіМ. 24 чэрв.; Ён быў з народам: (Да 75-годдзя з дня нарадж. Міколы Засіма) // Там жа. 18 ліст.

1984. Прапісаны ў легендзе // Засім М. А за намі Белавежа. Мн.; Свет блізкі і далёкі // Беларусь. № 9; "Я перед вами с памятью своей...": [Рэц. на кн.: В е р т и н с к и й  А. Вечный восход. М., 1982] // Неман. № 2; Завещанное потомкам // Заря. 8 февр.; Слушайте колокол Мира // Там жа. 3 апр.; На трассах сороколетия // Там жа. 17 апр.; Певец земли Волынской // Там жа. 25 мая; В мире Василия Быкова // Там жа. 19 июня; На зялёнай планеце: [Рэц. на кн.: П а ш к о ў  Г. Зямлю слухаю. Мн., 1983] // ЛіМ. 6 студз.; Шляхам саракагоддзя // Там жа. 30 крас.; Час вызвалення // Там жа. 29 чэрв.; Абед у Таўлая: Эсэ // Там жа. 12 кастр.

1985. [Адказы на анкету] / Вобраз - 85. Мн.; Францыск Скарына; Мікола Гусоўскі // Гісторыя беларускай літаратуры. Мн.; Зорка паэта: Да 85-годдзя Уладзіміра Жылкі // Беларусь. № 5; Зінаіда Дудзюк // Там жа. № 7; Надежда планеты // Заря. 15 февр.; Легенда н ее продолженне // Там жа. 19 нюня: Чалавек з паходняй: (Да 80-годдзя І. Дварчаніна) // Звязда. 8 чэрв.; На суровых шляхах змагання // Там жа. 17 ліст.

1.4

На англійскую мову. Оut of the Fire /Тгаnsl. А. Grаf, N. Веlеnkауа. М., 1980 /Сааўт. А. Адамовіч, Я. Брыль.

На балгарскую мову. От изгореното село сьм... М., София, 1980 / Сааўт. А. Адамовіч, Я. Брыль.

На венгерскую мову. Еgo fаlvас (dоkumentuproza) /F. М.Szаbо, I. Маkаі, R. Rаtzky, Р.МіsІеу. Вudареst, 1979 / Сааўт. А.Адамовіч, Я.Брыль. Рэц.: В і ш н е ў с к і  I. Кнігапіс // ЛіМ. 1979. 7 снеж.

На польскую мову. Jа zе sраlоnеj wsi... Swiаdесtwa осаlоnусh /ТІ. М.J.Коnоnоwісz, J. Litwiniuk. Wаrszаwа, 1978 / Сааўт. А.Адамовіч, Я.Брыль. Рэц.: G е r b о r  К. // WТК. 1978. Nr40; L е w a n d o w s k i  J. // Кіеrunki. 1978. Nr 38; Оlсzаk J. // Nаdоdrzе. 1979. Nr 8; Wawrzak J. Воlеsna раmienc ВіаІоrusi // Оdglosy. 1978. I раzdz.; Z і n о w і е с  М. "А hеlmу dzwоnіly о klоsу" // Ргzуjаzn. 1978. Nr 39; Z u k r o w s k i  W. Nowe Ksiazki. 1978. № 15. Jа zе sраlоnеj wsi/Тl. Е.Каbаtc // Lіt. nа Swiесіе. 1975. Nr4; Jа z spalonеj wsі/ТІ. А.Dгаwісz // Lit. Rаdz. 1975. Nr 5; Jа zе sраlоnеj wsi (Fragm.) /Тl. Е.Каbаtс // Рrzуjаzn. 1975. Nr 35; Jа zе sраlоnеj wsi/Тl. Е.Каbаtc //Glos Ludu 1977. NR138-141; Jа zе sраlоnеj wsi (Fragm.) /Тl. М.J. Коnоnоwісz, J. Litwiniuk // Коntrastу. 1977. Nr 10, 11, 12; Роlsсу tlumacze /Тl. S.N.-К. // Odglosy . 1977. Nr 9; Linteratura walki: Rozmowa z Kolesnikiem / Rozm. M.Putrament// Przyjazn 1985.Nr 7.

На рускую мову. Я из огненной деревни... / Пер. Д.Ковалев. Мн., 1977 / Сааўт. А.Адамовіч, Я. Брыль. Я из огненной деревни... / Пер. Д.Ковалев. М., 1979. (Б-ка "Дружбы народов") / Сааўт. А.Адамовіч, Я.Брыль. Рэц.: К у з н е ц о в  М. Почему мы не можем писать о войне // "Новый мир". 1979. № 5; М е л ь н и к  В. Память народная // Радуга. 1982. № 6; С у д народов // КО. 1979. 27 июля. Я нз огненной деревни... /Пер. Д.Кавалев. М., 1991 /Сааўт. А.Адамовіч, Я.Брыль. Память / Пер. Д.Ковалев / / Неман. 1971. № 6 / Сааўт. А.Адамовіч, Я.Брыль; Я из огненной деревни: Разделы из книги / Пер. Д.Ковалев // Там жа. 1974. № 10, 11 / Сааўт. А.Адамовіч, Я.Брыль. Рэц.: С и н е н к о  Г. Реквием мужеству // Сов. Бел. 1974. 4 дек.; Я из огненной деревни / Пер. Д.Ковалев // Октябрь. 1974. № 9, 10 / Сааўт. А.Адамовіч, Я.Брыль. Рэц.: Л  а  з  а  р  е  в  Л. Люди в огне // Новый мир. 1975. № 4; М а т у к о в с к и й  Н. Такое забыть нельзя // Известия. 1975. 15 янв.; "Я из огненной деревни": (Разделы из одноименной документ. повести) / Пер. Д.Ковалев // Сел. газ. 1974. 9, 11, 13, 14, 15, 17, 22, 25, 27 июня, 2 июля / Сааўт. А. Адамовіч, Я. Брыль.

На ўкраінскую мову. Я з вогняного села... / Пер. М. Львович. К., 1977 / Сааўт. А. Адамовіч, Я. Брыль. Рэц.: Л я в о н ц ь е ў  В. Кнігапіс // ЛіМ. 1977. 2 снеж.; М е д у н и ц а  М. Звіряча суть фашизму // Друг читача. 1978. 26 січ.; Я - з вогненного села...: Розділи з книги /Пер. І.Денисюк // Жовтень. 1975. № 3, 4. Рэц.: К  р  а  с  н  о  д  е  н  с  ь  к  и  й  В. Свідчить людська пам'ять // Рад. Буковина. 1976. 24 січ.; Янка Брыль / Пер. Я.Тучанский // Жовтень. 1985. № 10.

1.5

3 а с і м  М. Выбранае. Мн., 1960 / Скл.

С ц я г і  і паходні: Творы паэтаў з былой Заходняй Беларусі. Мн., 1965 / Скл.

Т а ў л а й  В. Выбраныя вершы і паэмы. Мн., 1967. (Б-ка беларускай паэзіі) / Скл.

3 а с і м  М. Вершы. Мн., 1973. (Б-ка беларускай паэзіі) / Скл.

К а л я д а  А. Выразнае чытанне сатырычных вершаў, баек і драматычных твораў. Мн., 1973; 2 выд. Мн., 1976 / Рэд.

Л і с  А. Купальскія песні. Мн., 1974 / Рэд.

3 а с і м  М. А за намі Белавежа. Мн., 1984 / Скл.

Р о с т а н і  волі: 3 заходнебеларускай паэзіі. Мн., 1990 / Скл.

2.1

На беларускай мове. А с і н о ў с к і  А. Запрашэнне да падарожжа... // ЛІМ. 1969. 28 лют.; Беларуская літаратура: Дзень сённяшні. Мн., 1980. С. 305-308; Б е ч ы к  В. Па праву роднасці // ЛіМ. 1967. 23 чэрв.; Б  р  ы  л  ь  Я. Першы прыпынак // Брыль Я. 36. тв.: У 5 т. Мн., 1981. Т. 4. С. 397-400; Г а й д у к  М. Пра паэта і змагара // Ніва. 1978. 9 ліп.; Ге р а с і м ч ы к  Я. Чытаючы кнігу крытыка //ЛІМ.; 1963. 27 снеж.; Г  н  і  л  а  м  ё  д  а  ў  У. Такім яго ведаю // Там жа. 1982. 10 вер.; К а в а л е н к а  В. Жывое аблічча дзён. Мн., 1979. С. 86-88, 90-91; К а н э  Ю. Плынь. Мн., 1983. С. 237; К а р а т к е в і ч  У. Шляхі ў палях; Слова пра таварыша // Полымя. 1972. № 9; К л ы ш к а  А. Блытаныя думкі аб ясных праблемах // Звязда. 1959. 20 лют.; Л е ц к а  Я. Выхаваўчая роля літаратуры. Мн., 1980. С. 95-99; Л я ш у к  В., М а л а ж а й  Г. Слова пра настаўніка // Наст. газ. 1982. 18 вер.; М а й с е й ч ы к  А., Л я ш у к  В. Шчодрасць душы // Там жа. 1972. 16 вер.; М а л ь дз і с  А. "Балючая памяць Беларусі" // ЛіМ. 1979. 18 мая; М і с ь к о  П. Гнеўная праўда і памяць Беларусі // На стрыжні часу. Мн., 1978; М у ш ы н с к і  М. Беларуская крытыка і літаратуразнаўства; 40-я - першая палавіна 60-х гадоў. Мн., 1985. С. 207-208, 252-256; Над чым працуе... Уладзімір Калеснік // ЛіМ. 1971. 17 снеж.; П і с ь м е н н і к і Савецкай Беларусі: Кароткі даведнік. Мн., 1981; С е м а ш к е в і ч  Р. Даследчык-рэстаўратар // ЛіМ. 1963. 20 снеж.; С  т  р  а  л  ь  ц  о  ў  М. Забыць - небяспечна // Стральцоў М. У полі зроку. Мн., 1976. С. 137-141; У гэтым месяцы // Беларусь. 1972. № 9; У л а д з і м і р у Калесніку - 50 // ЛіМ. 1972. 22 вер.; У л а д з і м і р у Калесніку - 60 // Там жа. 1982. 10 вер.; Ш у п е н ь к а  Г. Свой след на зямлі // Звязда. 1982. 16 вер.; Я  г  о  ў  д  з  і  к  У. Вартавы берасцейскага вогнішча // Чырв. змена. 1982. 5 вер.; Я н к о ў с к і  Ф. Слова пра сябра // ЛіМ. 1972. 22 вер.

На польскай мове. Н u s z c z а  J. Ороwіеsсі w сzаrnусh rаmkасh. Lоdz, 1979. S. 178, 185, 194; S  t  r  о  n  s  k  а  А. Nа Віаlоrusi // Strоnskа А. Drоgа dІugа jаk Rоsja. Warszawа, 1979. S. 131-139.

На рускай мове. Б о б к о в а  А. От имени каждого четвертого // Сов. Бел. 1977. 12 мая; Г а р а й  А. Высокий полдень // Заря. 1972. 15 сент.; Г а р а н и н  Л. На скрижалях истории. Мн., 1985. С. 39-55; Ж  у  к  о  в  и  ч  В. Знакомьтесь: "Зарянка" // Знамя юности. 1972, 15 сент.; К а з ь к о  В. Память отчей земли // Литература о войне и проблемы века. Мн., 1986; К а л е н к о в и ч  Н., Л е б е д е в  В. Щедрость таланта // Заря. 1982. 17 сент.; К о в а л е н к о  В. Часовой правды в литературе - документ // Неман. 1979. № 5;К о п ч е н о в  Н. Колокола памяти // Заря. 1981. 14 авг.; О в ч а р е н к о  А. Современный белорусский роман. М., 1978. С 36-45; П е т к е в и ч  А. Огонь Прометея не гаснет // Гродн. правда. 1982. 16 сент.; Ш а р о в а  Е. Колокола памяти // Сов. культура. 1982. 12 марта.

2.2

На беларускай мове. К а р а т к е в і ч  У. Белавежскі алень: (Ул. і 3. Калеснікам): [Верш] // Караткевіч У. Мая Іліяда. Мн., 1969.; Р у д к о ў с к і  М. Мой дзед быў сельскім кавалём: [Верш] // Рудкоўскі М. Сінія брады. Мн., 1967.

3.1

БДАМЛіМ, ф. 161, ВОП. 1, с. 1-11.

Біябібліяграфічны слоўнік у 6 тамах (т.3) - Мн., БелЭн,1994.