Научная деятельность кафедры белорусской филологии

На кафедре выполняются 3 научно-исследовательские темы в рамках государственной программы фундаментальных исследований: «Лінгвакультуралагічны кампанент у змесце асноўных этнаканцэптаў і ўласных найменняў Брэсцка-Пінскага моўнага рэгіёна» (научный руководитель – Л.В. Леванцевич); «Беларускі літаратурны працэс ХХ–ХХІ стст.: ідэйна-эстэтычныя канцэпцыі, мастацкія практыкі, матыўныя комплексы» (научный руководитель – З.П. Мельникова); «Ідэйна-эстэтычная прастора і мастацкая аксіялогія беларускай літаратуры другой паловы ХХ–ХХІ стст. у сучасным нацыякультурным дыскурсе» (научный руководитель – З.П. Мельникова).

На кафедре работают студенческие научно-исследовательские группы:

1. «Праблемы этналінгвістыкі і лінгвакраязнаўства» (рук. – Леванцевич Л.В.)

2. «Спадчына» (рук. – Костючик В.М.)

3. «Анамастыкон» (рук. – Бут-Гусаим С.Ф.)

4. «Мастацкі ідыялект» (рук. – Явдошина Л.И.)

5. «Вобраз…» (рук. – Мельникова З.П.)

6. «Рэгіянальная літаратура ў кантэксце агульнанацыянальнай» (рук. – Сеньковец В.А.)

7. «Чалавек і час у філасофскай прасторы беларускай прозы ХХ ст.» (рук. – Ковалюк Е.С.).

Кафедрой организуются и проводятся научно-практические и научно-методические конференции, семинары, круглые столы. Традиционными стали конференции, приуроченные В.А. Колеснику и Г.Н. Малажай, а также республиканская научно-практическая конференция «Нацыянальна-культурны кампанент у літаратурнай і дыялектнай мове».

Научные публикации кафедры