Научная деятельность кафедры белорусской филологии

Праграма Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі "Нацыянальна-культурны кампанент у літаратурнай і дыялектнай мове", 2023.

На кафедре выполняются 3 научно-исследовательские темы в рамках государственной программы фундаментальных исследований: «Лінгвакультуралагічны кампанент у змесце асноўных этнаканцэптаў і ўласных найменняў Брэсцка-Пінскага моўнага рэгіёна» (научный руководитель – Л.В. Леванцевич); «Беларускі літаратурны працэс ХХ–ХХІ стст.: ідэйна-эстэтычныя канцэпцыі, мастацкія практыкі, матыўныя комплексы» (научный руководитель – З.П. Мельникова); «Ідэйна-эстэтычная прастора і мастацкая аксіялогія беларускай літаратуры другой паловы ХХ–ХХІ стст. у сучасным нацыякультурным дыскурсе» (научный руководитель – З.П. Мельникова).

На кафедре работают студенческие научно-исследовательские группы:

1. «Праблемы этналінгвістыкі і лінгвакраязнаўства» (рук. – Леванцевич Л.В.)

2. «Спадчына» (рук. – Костючик В.М.)

3. «Анамастыкон» (рук. – Бут-Гусаим С.Ф.)

4. «Мастацкі ідыялект» (рук. – Явдошина Л.И.)

5. «Вобраз…» (рук. – Мельникова З.П.)

6. «Рэгіянальная літаратура ў кантэксце агульнанацыянальнай» (рук. – Сеньковец В.А.)

7. «Чалавек і час у філасофскай прасторы беларускай прозы ХХ ст.» (рук. – Ковалюк Е.С.).

Кафедрой организуются и проводятся научно-практические и научно-методические конференции, семинары, круглые столы. Традиционными стали конференции, приуроченные В.А. Колеснику и Г.Н. Малажай, а также республиканская научно-практическая конференция «Нацыянальна-культурны кампанент у літаратурнай і дыялектнай мове».

Научные публикации кафедры

Spoiler: Highlight to view

1. Беларуская проза ХХ-ХХІ стст.: героі, паэтыка, аксіялогія: манаграфія / Мельнікава З.П. [и др.]. Брэст: БрДУ, 2022. – 280 с.        

2. Нацыянальна-культурны кампанент у літаратурнай і дыялектнай мове : зб. навук. арт. / БрДУ імя А.С. Пушкіна; рэдкал.: Л.В. Леванцэвіч [і інш.]. – Брэст: БрДУ, 2022. – 250 с.        

3. Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу: зб. мат. Рэсп. навук.-практ. канф., Брэст, 17 ліст 2021 / З.П. Мельнікава [і інш.]. – Брэст: БрДУ імя А.С. Пушкіна. – 292 с.

4. Тэкст у парадыгме філалагічнай адукацыі: зб. навук. арт. / пад агул. рэд. Л.І. Яўдошынай; БрДУ імя А.С. Пушкіна. – Брэст : БрДУ, 2022.  – Вып. 3. – 128 с.

5. Бут-Гусаім С.Ф. Анамастыкон гістарычнай прозы Юзафа Крашэўскага // Веснiк Брэсцкага унiверсiтэта. Сер. 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2022. – № 3. – С. 5-13.

6. Кісель Т.А., Якубук Н.Р. Мікратапанімія Брэстчыны, матываваная лексемамі тэматычнай групы “расліна” // Роднае слова. – 2022. – № 3. – С. 59–62.

7. Леванцэвіч Л.В. Мянушкі-характарыстыкі: лінгвакультуралагічны аспект // Роднае слова. – 2022. – № 3. – С. 59–64.

8. Леванцэвіч Л.В. Лінгвістычныя працы палескага рэгіёна (канец ХІХ – пачатак ХХ стст.) // Роднае слова. – 2022. – № 9. – С.71-73.

9. Леванцэвіч Л.В. Мянушкі Брэстчыны як аб’ект этналінгвістычных даследаванняў // Роднае слова. – 2022. – № 10. – С. 61–63.

10. Мельнікава З.П. Канцэптасфера нацыянальнага ў аповесцях Янкі Брыля 40–50-х гадоў ХХ стагоддзя // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. – Серыя 3. – 2022. – № 2. – 23–30.

11. Мельнікава З.П. Умець жыць духам, ачалавечваць свет: маральна-філасофскія аксіёмы  Уладзіміра Калесніка (да 100-годдзя вучонага,  пісьменніка, мысляра)      // Роднае слова. – 2022. – № 9. – С. 44–52.

12. Яўдошына Л.І. Верш Янкі Купалы “Песняру-беларусу”: філалагічная інтэрпрэтацыя // Роднае слова. – 2022. – № 7. – С. 57–60.

13. Яўдошына Л.І. Апавяданне “У старых дубах Якуба Коласа”: філалагічная інтэрпрэтацыя // Роднае слова. – 2022. – № 7. – С. 65–68.