Uniwersitetyň nyşany

 

Uniwersitetyň ýörite geraldika nyşanynyň şekili

Emblemada meşhur Brest galasynyň Holm derwezesiniň bir bölek stilleşdirilen şe-kili bar. Emblemanyň aşaky bölegi latyn harpy bilen “ U” – “ uniwersitet” sözüniň birinji harpyny aňladýar. Goýy-gyzyl reňkli jäheginiň şekili uniwersitetyň köp ýyllyk taryhynyň şertli bellikler reňki hasaplanylýar, Beýik Watançylyk urşundan soňky döwür, haçan siwilizasiýadan öňki bütin ösüş ruhy dünýäniň , medeniýetiň gaýdyp gelmesiniň wezipesi bolup durdy,ýöne bilim ýene-de döwriň tanymal ähmiýetini emele getirdi. Şekiliň merkezinde Holm derwezesiniň bölegi sary görnüşde - stilleşdirilen ýaşyl şekiljik bilen üstünde gyzyl tegelek bir wagtda ýaşlygy we gülleýän ösümligi we açylyp duran kitaby alamatlandyrylan.

Baýdak göniburçly tekiz ak reňkli gapdaly 1:2 deňeçerligi bilen bellenilýär. Ak reňk arasaçylyk düşünjesiniň we bilim ösüşindäki gatnaşýan adamlaryň aragatna-şygyny aňladýar. Baýdagyň merkeziniň öň tarapynda uniwersitetyň emblemasy ýerleşdirilen. Emblemanyň ýokarsynda “ Брэсцкi дзяржауны унiверсiтэт” , em-blemanyň aşagynda- “ iмя А.С. Пушкiна”  diýen ýazgylar gurşap alýar.