Rus dili kursy

Brestiň A.S. Puşkin adyndaky döwlet uniwersitedi ýurt raýatlaryna rus dili kursyny daşary ýurt dili hökmünde öwrenmekligi hödürleýäris.

Okuwyň dowamy 1-4 hepde (hepdede 20 okuw sagady).

Haýyşlar boýunça okuw kurslary dürli dowamly bolup biler (1 aýdan gowyrak).

Dynç alyş günler. , şenbe ýekşenbe.

Kurslar tamamlanandan soň diňleýjilere rus dilini we daşary ýur dillerini geçendigi barada sertifikat gowşurylýar, gerbly möhür bilen tassyklanan.

2013-nji ýylyň 5 aprelinden “Rus dilini’’ daşary ýurt dili hökmünde daşary ýurt raýatlarynyň kursuna täze töleg girizildi.

Ýaşamak üçin uniwersitediň umumy ýaşaýyş jaýlarynda goşmaça tölegi bilen hödürlenýär.

Iýmit unwersitediň 4 naharhanasynyň birinde goşmaça töleg bilen gurnalýar.

Okaýanlaryň islegi boýunça ýaşaýyş myhmanhanalarda iýmitlenmek bolsa Brest şäheriniň restoranlarynda gurnalyp biler.

Uniwersitete gelen wahtlary syýahatçylyk sektory “Uniwer tur” diňleýjiler üçun ekskursiýa programmasyny goşmaga gurnap biler, uniwersitedyň muzeýlary  Belarussiýanyň we Brest şäheriniň taryhy ýadygärlikleri bilen tanyşyp bilerler.

Has takyk maglumatlary almak üçin halkara aragatnashyk bölümine /korpus №1, auditoriýa 124. Tel. 21-06-58 ýa-da hukuk bilimini we tölegli işler bölümine ýüz tutup bilersiňiz /korpus №1, auditoriýa 109a, tel. 23-28-52.