Кафедра белорусской филологии

КАФЕДРА БЕЛАРУСКАЙ ФІЛАЛОГІІ

Кафедра беларускай філалогіі створана 1 верасня 2017 годзе ў выніку аб’яднання кафедры беларускага мовазнаўства і дыялекталогіі з кафедрай беларускага літаратуразнаўства.

Кантактная інфармацыя

Адрас:  г. Брэст, вул. Міцкевіча, 28, аўд. 306, 305, 304

Тэлефон: 21-63-50

Е-maill: bellingv@brsu.brest.by

 

Выкладчыцкі склад кафедры

Леванцэвіч Лена Васільеўна кандыдат філалагічных навук, дацэнт, загадчык кафедры
Мельнікава Зоя Пятроўна доктар філалагічных навук, прафесар
Бут-Гусаім Святлана Феадосьеўна кандыдат філалагічных навук, дацэнт
Ішчанка Галіна Мікалаеўна кандыдат філалагічных навук, дацэнт
Кавалюк Алена Сцяпанаўна кандыдат філалагічных навук, дацэнт
Касцючык Валянціна Міхайлаўна кандыдат філалагічных навук, дацэнт
Кісель Таццяна Аляксандраўна кандыдат філалагічных навук, дацэнт
Сенькавец Уладзімір Адамавіч кандыдат філалагічных навук, дацэнт
Шчэрба Святлана Мікалаеўна кандыдат філалагічных навук, дацэнт
Якубук Наталля Раманаўна кандыдат філалагічных навук, дацэнт
Яўдошына Ларыса Іванаўна кандыдат філалагічных навук, дацэнт

 

Вучэбна-дапаможны склад кафедры

Стасюк Алена Леанідаўна – лабарант 1-й катэгорыі

Спецыяльнасці

 1-21 05 01-01 Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць)

 1-31 01 01-02 Біялогія (навукова-педагагічная дзейнасць)

 1-33 01 01 Біяэкалогія

 1-02 04 04-01 Біялогія. Хімія, 1-02 04 06-01 Хімія. Біялогія

 1-24 01 02 Правазнаўства

 1-26 01 03 Дзяржаўнае кіраванне і эканоміка

 1-02 05 01 Матэматыка і інфарматыка

 1-02 05 02 Фізіка і інфарматыка

 1-31 03 06 Эканамічная кібернетыка

 1-31 04 08 Камп’ютарная фізіка

 1-31 03 03-01 Прыкладная матэматыка (навукова-вытворчая дзейнасць)

 1-31 02 01-02 Геаграфія (навукова-педагагічная дзейнасць) /

 1-49 01 02 Тэхналогія захоўвання і перапрацоўкі жывёльнай сыравіны

 1-91 01 01 Вытворчасць прадукцыі і арганізацыя грамадскага харчавання

 1- 03 02 01 Фізічная культура

 1-89 01 01 Турызм і гасціннасць /

 1-26 02 01 Бізнес-адміністраванне /

 1-21 03 01-06 Гісторыя (рэлігій)

  1-02 01 01 Гісторыя і грамадазнаўчыя дысцыпліны

  1-02 03 04 Руская мова і літаратура. Замежная мова (англійская)

  1-89 01 01 Турызм і гасціннасць (3 гады)

Дысцыпліны, замацаваныя за кафедрай

Агульнае мовазнаўства, актуальныя праблемы лексікі і фразеалогіі, беларуская анамастыка, беларуская афарыстыка,  беларуская дыялекталогія, беларуская мова (прафесійная лексіка), беларуская палеаграфія, беларуская парэміялогія і афарыстыка, гісторыя беларускага мовазнаўства, гістарычная граматыка, гісторыя беларускай літаратурнай мовы, інфармацыйныя тэхналогіі ў філалогіі, культура акадэмічнай вучобы, культура маўлення, лінгвакультуралогія, лінгвістыка тэксту, лінгвістычнае краязнаўства, літаратурнае рэдагаванне, метадалогія лінгвістычнага даследавання, методыка выкладання беларускай мовы, моўны этыкет і культура зносін, пазакласная праца па беларускай мове, параўнальная граматыка ўсходнесл. моў, праблемы лінгвакультуралогіі і этналінгвістыкі, праблемы сучаснай  і гістарычнай лексікаграфіі, практыкум па беларускай арфаграфіі і пунктуацыі, рыторыка, стараславянская мова, стылістыка беларускай мовы, стылістыка і культура беларускага  маўлення, стылістычнае рэдагаванне і карэктура, сучасная беларуская літаратурная мова, сучасная беларуская мова, тэорыя і практыка перакладу, тэорыя і практыка сучаснай беларускай пунктуацыі, уводзіны ў мовазнаўства,  філалагічны аналіз тэксту, уводзіны ў літаратуразнаўства, гісторыя беларускай літаратуры,  тэорыя літаратуры, асновы тэорыі літаратуры, гісторыя беларускага літаратуразнаўства і крытыкі, славянская міфалогія, беларускі фальклор і міфалогія, фалькларыстыка, методыка выкладання беларускай літаратуры, тэксталогія, псіхалогія літаратурнай творчасц, метадалогія літаратуразнаўчых даследаванняў, літаратура беларускага замежжа, дзіцячая літаратура, літаратурнае краязнаўства, літаратура Берасцейшчыны, пазакласная праца па літаратуры, асновы мастацкага чытання твора,  аналіз мастацкага твора з улікам родава-жанравай спецыфікі, вясковая тэматыка ў беларускай літаратуры ХХ стагоддзя, метадалогія літаратуразнаўства, новая беларуская драматургія і сучасная еўрапейская драма, літаратура Берасцейшчыны, мадэрнізм у славянскіх літаратурах, цвёрдыя паэтычныя формы і жанры

Навукова-даследчая праца

На кафедры выконваюцца 3 навукова-даследчыя тэмы ў межах дзяржаўнай праграмы фундаментальных даследаванняў:  “Лінгвістычнае краязнаўства Брэстчыны: узаемадзеянне мовы і культуры” (кіраўнік – Л.В. Леванцэвіч);  “Жанралогія і антрапалогія беларускай прозы ХХ – пачатку ХХІ стагоддзяў у сучасных літаратурна-даследчых парадыгмах (герменеўтычныя і фенаменалагічныя падыходы)” (кіраўнік – З.П. Мельнікава); “Анамастычная прастора мастаціх твораў пісьменнікаў Брэстчыны як крыніца вывучэння рэгіянальнай моўнай карціны свету” (кіраўнік – С.Ф. Бут-Гусаім).

На кафедры працуюць  СНДГ:

1.“Праблемы этналінгвістыкі і лінгвакраязнаўства” (кір. – Леванцэвіч Л.В.).

2.“Спадчына” (кір. – Касцючык В.М.).

3.“Анамастыкон” (кір. – Бут-Гусаім С.Ф.).

4.“Мастацкі ідыялект” (кір. – Яўдошына Л.І.).

5. “Вобраз…”  (кір. – Мельнікава З.П.).

6.  “Рэгіянальная літаратура ў кантэксце агульнанацыянальнай” (кір. – Сенькавец У.А.).

7.“Чалавек і час у філасофскай прасторы беларускай прозы ХХ ст.” (кір. – Кавалюк А.С.).

8. “Паэтыка мастацкага твора” (кір.  – Ішчанка Г.М.).

Навуковыя мерапрыемствы:

18.10.2018 г. Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя "Х Калеснікаўскія чытанні".

26.10.2018 г. Рэгіянальны навукова-практычны семінар "Лінгвістычнае краязнаўства: узаемадзеянне мовы і культуры".

21.02.2019 г. Рэспубліканская завочная навукова-практычная канферэнцыя "Нацыянальна-культурны кампанент у літаратурнай і дыялектнай мове".

Традыцыі кафедры

 • правядзенне рэспубліканскіх канферэнцый, прысвечаных У.А. Калесніку і Г.М. Малажай;
 • правядзенне рэспубліканскіх канферэнцый па актуальных праблемах філалагічнай адукацыі ў школе і ВНУ;
 • сустрэчы з пісьменнікамi Берасцейшчыны.

Выхаваўчая праца

Традыцыйныя мерапрыемствы, якія арганізуе кафедра:

 • Фестываль “Неруш роднага слова”
 •  Тыдзень роднай мовы і літаратуры

Кафедра падтрымлівае кантакты:

 •  з Валынскім універсітэтам (г. Луцк, Украіна);
 • з Будапешцкім універсітэтам імя Лоранда Этвеша (Венгрыя);
 • з Кіраваградскім інстытутам дзяржаўнага і муніцыпальнага кіравання (Україна);
 •  са школамі  № 8, №18  г. Брэста (філіялы кафедры);
 •  з Брэсцкім абласным Інстытутам развіцця адукацыі.

Спіс навуковых публікацый кафедры

 • Нацыянальна-культурны кампанент у літаратурнай і дыялектнай мове: зб. навук. арт. / пад рэд. С. Ф. Бут-Гусаім. – Брэст : БрДУ, 2016, 231 с.
 • Моўная адзінка ў кантэксце часу: зб. мат. ІІ Рэспуб. навук.-практ. канф. / пад аг. рэд. Л. В. Леванцэвіч. – Брэст : БрДУ, 2016. - 168 с.
 • Слова ў мове, маўленні, тэксце: зборнік навуковых артыкулаў маладых вучоных-філолагаў. Брэст, 2015.
 • Слова ў мове, маўленні, Тэксце: зб. навуковых артыкулаў маладых вучоных-філолагаў / Н.Р. Якубук. - Брэст: БрДУ, 2016. - 483 с.
 • Стыхія і жыццёвая прастора чалавека: зборнік матэрыялаў універсітэцкай студэнцкай навукова-практычнай канферэнцыі, 27 кастрычніка 2015 г. / БрДУ імя А. С. Пушкіна; пад аг. рэд. Л. В. Леванцэвіч. - Брэст: БрДУ, 2015. – 48 с.
 • Шчэрба, С. М. Станаўленне і развіццѐ сатырычнай традыцыі ў беларускай літаратуры: стылявыя плыні, жанравы аспект [Тэкст] : манаграфія/sites/default/files/bellit/shcherba.pdf
 • Сенькавец, У. А. Беларускі санет: Ля вытокаў жанра [Тэкст] : манаграфія /sites/default/files/bellit/sanet._managrafiya.pdf
 • Узыходжанне. Кніга пра Аляксея Антонавіча Майсейчыка / склад. : З. П. Мельнікава [і інш.] ; пад агульн. рэд. З. П. Мельнікавай. Брэст : БрДУ, 2011. 291 с. /sites/default/files/bellit/mayseychyk.pdf
 • Гісторыка-тэарэтычныя актуаліі сучаснай філалогіі : матэрыялы рэсп. навукова-практ. канф., Брэст – в. Гошчава Івацэвіцкага р-на Брэсцкай вобл., 3 лістапада 2006 г. ; пад агульн. рэд. З.П.Мельнікавай. –  Брэст, 2008. –  205 с. /sites/default/files/bellit/gist_tear_aktualii.pdf
 • НДРС: зборнік матэрыялаў міжуніверсітэцкай студэнцкай навукова-практычнай канферэнцыі, Брэст 29 красавіка 2017 г. / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна ; рэдкал.: Т.А. Кісель, Н.Р. Якубук. – Брэст : БрДУ, 2017. – 332 с.
 • Бут-Гусаім С.Ф. “Гаваркія” прозвішчы ў кантэксце аўтабіяграфічнай прозы берасцейскіх пісьменнікаў  / С. Ф. Бут-Гусаім // Ономастика в Смоленске и Витебске: проблемы и перспективы исследования : материалы Междунар. научно-практ. конф., Смоленск, 4 апреля 2017 года / Смоленский гос. ун-т ; отв. ред. И. А. Королёва. – Смоленск, 2017. – С. 100–103.
 • Бут-Гусаим, С. Ф. “Говорящие” фамилии в трилогии Владимира Гниломедова “Семейная хроника в стиле барокко” [Электронный ресурс] / С. Ф. Бут-Гусаим // Вестник ГГУ : cетевой электрон. науч. журн. Гжельского гос. ун-та. – 2017. – № 2. – Режим доступа: http://docplayer.ru/52445798-Udk-82-but-gusaim-svetlana-feodosevna-docen.... – Дата доступа: 04.11.2017.
 • Бут-Гусаим, С. Ф. Национальная культура в зеркале именослова современной белорусской научно-популярной литературы / С. Ф. Бут-Гусаим // Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри : тез. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Кропивницький, 7–8 квітня 2017 р. /  Кропивницький ін-т державного та муніципального управління. – Кропивницький, 2017. – С. 93–96.
 • Бут-Гусаим, С. Ф. Изучение христианской концепции имени при написании студентами филологического факультета дипломных работ по ономастике / С. Ф. Бут-Гусаим // Тенденції розвитку соціального служіння в Україні: історія, практика, стан і перспективи : тез. Міжнар. наук.-практ. конф., Кропивницький, 16 травня 2017 р. / Кропивницький ін-т державного та муніципального управління. – Кропивницький, 2017. –  С. 104–107.
 • Бут-Гусаим,  С. Ф.  Прозвище как средство характеристики и оценки персонажа художественного произведения (на материале исторической прозы Георгия Марчука) / С. Ф. Бут-Гусаим // Образование. Наука. Культура : материалы междунар. науч. форума, Гжель,  23 ноября 2016 г. / Гжельский гос.  ун-т ;  редкол.:  Н. В. Осипова (гл. ред.) [и др.]. – Гжель, 2017. – С. 840–844.
 • Бут-Гусаим, С. Ф. Ономастикон прозы Николая Пашкевича [Электронный ресурс] / С. Ф. Бут-Гусаим, Т. П. Дыдышко // Вестник ГГУ : cетевой электрон. науч. журн. Гжельского гос. ун-та. – 2017. – № 4. – Режим доступа: http://vestnik-ggu.ru/doc/4but-gusaim.pdf. – Дата доступа: 25.09.2017.
 • Бут-Гусаім, С. Ф. Нацыянальна-культурная адметнасць антрапанімічнай прасторы гістарычнай прозы берасцейскіх пісьменнікаў  / С. Ф. Бут-Гусаім // In Nōminum Spatio : материалы II Междунар. ономастических чтений им. Е. С. Отина, Донецк, 22–23 октября 2016 г. / Донецк. нац. мед.  ун-т им. М. Горького ; редкол.: В. М. Калинкин (отв. ред.) [и др.]. – Донецк, 2017. – С. 107–121.
 • Кісель Т. А. Назвы дэкаратыўных куставых раслін у заходнепалескіх гаворках / Т. А. Кісель. // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. пр. - Вип. 12. - Хмельницький : ФОП Бідюк Є.І., 2017. – С. 108–111.

 • Кісель Т. А. Фітонімы-словазлучэнні ў гаворках Іванаўшчыны / Т. А. Кісель. // Беларуская афарыстыка як нацыянальна-моўны набытак : матэрыялы завоч. рэгіян. навук.- практ. канф., Брэст, 3 сак. 2017 г. / Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна ; навук. рэд. А. Я. Леванюк. – Брэст : БрДУ, 2017. – С. 50–53. 

 • Кісель Т. А. Назвы раслін ў гаворках  Іванаўшчыны / Т. А. Кісель.// Города и районы Брестчины: история и современность Ивановского района / Е. Г. Калечиц, А. А. Горбацкий, Т. М. Тохиян и др.; под общ. ред. А.А. Горбацкого. – Брест : ОАО «Брестская типография», 2017. – С.746–752.

 • Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі (да 80-годдзя з дня нараджэння прафесара Г.М. Малажай): зб. навук. арт.: у 2 ч. - Брэст: БрДУ, 2018. /sites/default/files/bellingv/aktual._prabl._movazn._2018_1_i_2_ch_0.rar

 • НДРС–2018: зборнік матэрыялаў міжуніверсітэцкай студэнцкай навукова-практычнай канферэнцыі, Брэст 26 красавіка 2018 г. / Брэсц. дзярж. ун-т імя  А.С. Пушкіна ; рэдкал. : Т.А. Кісель, Н.Р. Якубук. – Брэст : БрДУ, 2018. – 238 с.

Спіс вучэбна-метадычных публікацый кафедры:

 

СТУДЭНТАМ

 

МАГІСТРАНТАМ

Пытанні да экзамену па дысцыпліне "Актуальныя праблемы лексікалогіі і фразеалогіі" (Яўдошына Л.І.)/sites/default/files/bellingv/pytanni_dlya_magistr._yaudoshyna_l.i_1.pdf

 

ГРАФІК КАНСУЛЬТАЦЫЙ

выкладчыкаў кафедры беларускай філалогіі на 2018-2019 н.г.

Леванцэвіч Лена Васільеўна

загадчык каф., к.ф.н., дацэнт

панядзелак

15.00-16.00

Бут-Гусаім Святлана Феадосьеўна        

к.ф.н., дацэнт

пятніца

15.00-16.00

Ішчанка Галіна Мікалаеўна

к.ф.н., дацэнт

пятніца

15.00-16.00

Кавалюк Алена Сцяпанаўна

к.ф.н., дацэнт

аўторак

15.00-16.00

Касцючык Валянціна Міхайлаўна       

к.ф.н., дацэнт

пятніца

15.00-16.00

Кісель Таццяна Аляксандраўна

к.ф.н., дацэнт

панядзелак

15.00-16.00

Мельнікава Зоя Пятроўна                       

д.ф.н., прафесар

серада

15.00-16.00

Сенькавец Уладзімір Адамавіч

к.ф.н., дацэнт

серада

15.00-16.00

Шчэрба Святлана Мікалаеўна

к.ф.н., дацэнт

чацвер

15.00-16.00

Якубук Наталля Раманаўна

к.ф.н., дацэнт

аўторак

15.00-16.00

Яўдошына Ларыса Іванаўна

к.ф.н., дацэнт

чацвер

15.00-16.00