Кафедра белорусской филологии

КАФЕДРА БЕЛАРУСКАЙ ФІЛАЛОГІІ

Кафедра беларускай філалогіі створана 1 верасня 2017 годзе ў выніку аб’яднання кафедры беларускага мовазнаўства і дыялекталогіі з кафедрай беларускага літаратуразнаўства.

Кантактная інфармацыя

Адрас:  г. Брэст, вул. Міцкевіча, 28, аўд. 306, 305, 304

Тэлефон: 21-63-50

Е-maill: bellingv@brsu.brest.by

 

Выкладчыцкі склад кафедры

Леванцэвіч Лена Васільеўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт, загадчык кафедры

Мельнікава Зоя Пятроўна – доктар філалагічных навук, прафесар

Бут-Гусаім Святлана Феадосьеўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Воран Ірына Аляксандраўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Ішчанка Галіна Мікалаеўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Кавалюк Алена Сцяпанаўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Касцючык Валянціна Міхайлаўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Кісель Таццяна Аляксандраўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Сенькавец Уладзімір Адамавіч – кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Шчэрба Святлана Мікалаеўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Якубук Наталля Раманаўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Яўдошына Ларыса Іванаўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Вучэбна-дапаможны склад кафедры

Стасюк Алена Леанідаўна – лабарант 1-й катэгорыі

Спецыяльнасці

 1-21 05 01-01 Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць)

 1-02 03 01 Беларуская мова і літаратура

 1-31 01 01-02 Біялогія (навукова-педагагічная дзейнасць)

 1-33 01 01 Біяэкалогія

 1-02 04 04-01 Біялогія. Хімія, 1-02 04 06-01 Хімія. Біялогія

 1-24 01 02 Правазнаўства

 1-26 01 03 Дзяржаўнае кіраванне і эканоміка

 1-02 05 01 Матэматыка і інфарматыка

 1-02 05 02 Фізіка і інфарматыка

 1-31 03 06 Эканамічная кібернетыка

 1-31 04 08 Камп’ютарная фізіка

 1-31 03 03-01 Прыкладная матэматыка (навукова-вытворчая дзейнасць)

 1-31 02 01-02 Геаграфія (навукова-педагагічная дзейнасць) /

 1-49 01 02 Тэхналогія захоўвання і перапрацоўкі жывёльнай сыравіны

 1-91 01 01 Вытворчасць прадукцыі і арганізацыя грамадскага харчавання

 1- 03 02 01 Фізічная культура

 1-89 01 01 Турызм і гасціннасць /

 1-26 02 01 Бізнес-адміністраванне /

 1-21 03 01-06 Гісторыя (рэлігій)

  1-02 01 01 Гісторыя і грамадазнаўчыя дысцыпліны

  1-02 03 04 Руская мова і літаратура. Замежная мова (англійская)

  1-89 01 01 Турызм і гасціннасць (3 гады)

Дысцыпліны, замацаваныя за кафедрай

Агульнае мовазнаўства, актуальныя праблемы лексікі і фразеалогіі, беларуская анамастыка, беларуская афарыстыка,  беларуская дыялекталогія, беларуская мова (прафесійная лексіка), беларуская палеаграфія, беларуская парэміялогія і афарыстыка, гісторыя беларускага мовазнаўства, гістарычная граматыка, гісторыя беларускай літаратурнай мовы, інфармацыйныя тэхналогіі ў філалогіі, культура акадэмічнай вучобы, культура маўлення, лінгвакультуралогія, лінгвістыка тэксту, лінгвістычнае краязнаўства, літаратурнае рэдагаванне, метадалогія лінгвістычнага даследавання, методыка выкладання беларускай мовы, моўны этыкет і культура зносін, пазакласная праца па беларускай мове, параўнальная граматыка ўсходнесл. моў, праблемы лінгвакультуралогіі і этналінгвістыкі, праблемы сучаснай  і гістарычнай лексікаграфіі, практыкум па беларускай арфаграфіі і пунктуацыі, рыторыка, стараславянская мова, стылістыка беларускай мовы, стылістыка і культура беларускага  маўлення, стылістычнае рэдагаванне і карэктура, сучасная беларуская літаратурная мова, сучасная беларуская мова, тэорыя і практыка перакладу, тэорыя і практыка сучаснай беларускай пунктуацыі, уводзіны ў мовазнаўства,  філалагічны аналіз тэксту, уводзіны ў літаратуразнаўства, гісторыя беларускай літаратуры,  тэорыя літаратуры, асновы тэорыі літаратуры, гісторыя беларускага літаратуразнаўства і крытыкі, славянская міфалогія, беларускі фальклор і міфалогія, фалькларыстыка, методыка выкладання беларускай літаратуры, тэксталогія, псіхалогія літаратурнай творчасц, метадалогія літаратуразнаўчых даследаванняў, літаратура беларускага замежжа, дзіцячая літаратура, літаратурнае краязнаўства, літаратура Берасцейшчыны, пазакласная праца па літаратуры, асновы мастацкага чытання твора,  аналіз мастацкага твора з улікам родава-жанравай спецыфікі, вясковая тэматыка ў беларускай літаратуры ХХ стагоддзя, метадалогія літаратуразнаўства, новая беларуская драматургія і сучасная еўрапейская драма, літаратура Берасцейшчыны, мадэрнізм у славянскіх літаратурах, цвёрдыя паэтычныя формы і жанры

Навукова-даследчая праца

На кафедры выконваюцца 3 навукова-даследчыя тэмы ў межах дзяржаўнай праграмы фундаментальных даследаванняў:  “Лінгвістычнае краязнаўства Брэстчыны: узаемадзеянне мовы і культуры” (кіраўнік – Л.В. Леванцэвіч);  “Жанралогія і антрапалогія беларускай прозы ХХ – пачатку ХХІ стагоддзяў у сучасных літаратурна-даследчых парадыгмах (герменеўтычныя і фенаменалагічныя падыходы)” (кіраўнік – З.П. Мельнікава); “Анамастычная прастора мастаціх твораў пісьменнікаў Брэстчыны як крыніца вывучэння рэгіянальнай моўнай карціны свету” (кіраўнік – С.Ф. Бут-Гусаім).

На кафедры працуюць  СНДГ:

1.“Праблемы этналінгвістыкі і лінгвакраязнаўства” (кір. – Леванцэвіч Л.В.).

2.“Спадчына” (кір. – Касцючык В.М.).

3.“Анамастыкон” (кір. – Бут-Гусаім С.Ф.).

4.“Мастацкі ідыялект” (кір. – Яўдошына Л.І.).

5. “Вобраз…”  (кір. – Мельнікава З.П.).

6.  “Рэгіянальная літаратура ў кантэксце агульнанацыянальнай” (кір. – Сенькавец У.А.).

7. “Вобраз сучасніка ў беларускай літаратуры другой паловы ХХ ст.” (кір. –  Шчэрба С.М.).

8.“Чалавек і час у філасофскай прасторы беларускай прозы ХХ ст.” (кір. – Кавалюк А.С.).

9. “Паэтыка мастацкага твора” (кір.  – Ішчанка Г.М.).

Навуковыя канферэнцыі

26.10.2017 г. Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя "Жанравая дынаміка і вобразны свет беларускай літаратуры ХХ– пач. ХХІ ст. у еўрапейскім кантэксце", прысвечаная 100-годдзю Я. Брыля і 95-годдзю У. Калесніка);

15.03.2018 г. Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя «Слова, фразеалагізм, перыфраза» (да 80-годдзя з дня нараджэння прафесара Г.М. Малажай);

15 сакавіка 2018 года адбылася Рэспубліканская навукова-практычная  канферэнцыя “Слова, фразеалагізм, перыфраза”, прысвечаная 80-годдзю прафесара Г.М. Малажай. Больш як сто дакладаў былі ўключаны ў праграму канферэнцыі. Вочны і завочны ўдзел у навуковым мерапрыемстве прынялі вучоныя, выкладчыкі, настаўнікі, аспіранты і магістранты з Беларусі (Брэст, Віцебск, Гомель, Гродна, Мінск, Мазыр, Магілёў, Пінск, Дзяржынск), а таксама з некаторых замежных краін (Украіна, Венгрыя, Чэхія, Польшча, Расія). З прывітальным словам да ўдзельнікаў канферэнцыі звярнуліся прарэктар па навуковай працы Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна А.Я. Будзько і дэкан філалагічнага факультэта Т.В. Сянькевіч.  Большая частка дакладаў пленарнага пасяджэння была прысвечана памяці прафесара Г.М. Малажай – вядомага не толькі ў нашай краіне, але і за яе межамі навукоўца. Сваімі ўспамінамі пра гады сумеснай дзейнасці, пра лінгвістычную і метадычную спадчыну Галіны Мікалаеўны падзяліліся заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь, прафесар філасофіі, рэктар Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта ў 1989–1999 гг. В.А. Сцепановіч, прафесары Н.В. Гаўрош (БДТУ, Мінск), В.В. Шур (МДПУ імя І.П. Шамякіна, Мазыр), З.П. Мельнікава (БрДУ імя А.С. Пушкіна, Брэст), першы прарэктар Брэсцкага абласнога інстытута развіцця адукацыі Ст.Р. Рачэўскі, дацэнты Л.С. Васюковіч (Міжнародны ўніверсітэт “МІТСО”, Віцебск), Н.М. Нямковіч (БДПУ імя М. Танка, Мінск). Актуальным праблемам развіцця беларускай філалогіі былі прысвечаны даклады прафесараў В.К. Мароз (Акадэмія МУС РБ, Мінск), В.А. Ляшчынскай (ГДУ імя Ф. Скарыны, Гомель), М.А. Даніловіча (ГрДУ імя Я. Купалы, Гродна), Г.М. Валочка і дацэнта В.У. Зелянко (НІА РБ, Мінск).    

Падчас канферэнцыі была арганізавана праца круглага стала “Лінгвадыдактычная школа Г.М. Малажай у кантэксце філалагічнай школы Ф.М. Янкоўскага: традыцыі і пераемнасць” і васьмі секцый, у межах якіх былі абмеркаваны актуальныя пытанні розных напрамкаў сучаснай філалогіі: лексікалогіі, лексікаграфіі, фразеалогіі, фразеаграфіі, граматыкі, анамастыкі, этналінгвістыкі, дыялекталогіі, лінгвакультуралогіі, тэксталогіі, літаратуразнаўства і методыкі выкладання філалагічных дысцыплін.

Па матэрыялах канферэнцыі выдадзены зборнік навуковых артыкулаў “Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі” ў дзвюх частках. Дзякуем усім удзельнікам канферэнцыі і спадзяёмся на далейшыя плённыя сустрэчы. 

26.04.2018 г. у межах дзён студэнцкай навукі "НДПС-2018"  кафедра праводзіць  міжуніверсітэцкую навукова-практычную канферэнцыю.

18.10.2018 г. Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя “Дзясятыя Калеснікаўскія чытанні”

АНОНС!

 Выданне зборніка навуковых артыкулаў "Нацыянальна-культурны кампанент у літаратурнай  і дыялектнай мове" (2018 год)

 

Традыцыі кафедры

 • правядзенне рэспубліканскіх канферэнцый, прысвечаных У.А. Калесніку і Г.М. Малажай;
 • правядзенне рэспубліканскіх канферэнцый па актуальных праблемах філалагічнай адукацыі ў школе і ВНУ;
 • сустрэчы з пісьменнікамi Берасцейшчыны.

Выхаваўчая праца

Традыцыйныя мерапрыемствы, якія арганізуе кафедра:

 • Фестываль “Неруш роднага слова”

 Традыцыйны фестываль «Неруш роднага слова» прайшоў на філалагічным факультэце 7 снежня 2017 года. Арганізатары фестывалю – кафедра беларускай філалогіі і студэнты 3 курса спецыяльнасці «Беларуская філалогія». Мэта фестывалю – паказаць вобразнасць, самабытнасць, адметнасць беларускіх слоў; адкрыць «залацінкі» народнай мудрасці; прадэманстраваць мілагучнасць слова, пачуць жывое слова беларусаў-палешукоў у аўдыя- і відэазапісах. Гасцямі фестывалю сталі навучэнцы філіяла кафедры ДУА «Сярэдняя школа № 8 г. Брэста імя У.М. Карвата», якія паспрабавалі свае сілы ў складанні прыказак, адгадванні значэнняў гаваркіх слоў, загадак. Магічнасць, сіла слова прагучала ў песнях-заклічках вясны, у імпрэзах, а мілагучнасць – у песнях і вершах.

 • Тыдзень роднай мовы і літаратуры

Ярка і запамінальна на філалагічным факультэце прайшоў у лютым 2018 г. традыцыйны Тыдзень беларускай мовы і літаратуры. У бліц-віктарыне “Размаўляем па-беларуску”, якую правялі студэнты 3 курса Святлана Жыгар і Вадзім Пукала, прынялі ўдзел студэнты не толькі філалагічнага, але і псіхолага-педагагічнага, сацыяльна-педагагічнага факультэтаў. Падчас мерапрыемства былі прапанаваны заданні, звязаныя з мовай  і літаратурай. Таксама былі падведзены вынікі ІІ завочнай алімпіяды па беларускай мове для вучняў старэйшых класаў г. Брэста і вобласці, удзел у якой прынялі больш за тысячу навучэнцаў. Удзельнікі конкурса знаўцаў беларускай мовы “Грані Слова” даведваліся пра этымалогію малавядомых слоў і выразаў. Валанцёры факультэта прапанавалі ўдзельнікам прачытаць вершы пра родную мову і праспяваць беларускія песні. Таксама для студэнтаў і гасцей філалагічнага факультэта быў падрыхтаваны майстар-клас “Філалагічны калейдаскоп”. Па прапанаваных рыфмах складаліся вершы і чатырохрадкоўі. Выкладчыкі кафедры беларускай філалогіі сумесна са студэнтамі 3 курса арганізавалі сустрэчу “Творчасці зярняты залатыя…” з настаўнікам-славеснікам, нядаўнім выпускніком факультэта Калядой Васілём Мікалаевічам, які распавёў пра творчую лабараторыю настаўніка, пра працу ў школе, а таксама падзяліўся ўласнымі ўражаннямі ад вучобы на факультэце. Васіль Мікалаевіч прадэманстраваў студэнтам свае творчыя здабыткі, фота і відэаматэрыялы з трох этапаў прэстыжнага конкурса “Настаўнік года”, дзе заняў IV месца ў Рэспубліцы Беларусь. Сустрэча выдалася на дзіва сардэчнай і сяброўскай.

Сустрэча “Сонца маладзіковае” з паэтам і перакладчыкам Мікалаем Мікалаевічам Аляхновічам аб’яднала амаль усіх студэнтаў факультэта.  Вядомы паэт Брэстчыны чытаў уласныя вершы, дзяліўся новымі здабыткамі. Паэты-пачынальнікі пазнаёмілі прысутных са сваімі вершамі. Вынікам сустрэчы стала аднаўленне працы паэтычнага гуртка “МАЛ” пры філалагічным факультэце, куды запрашаюцца студэнты-паэты ўсіх факультэтаў універсітэта.

Заключнай часткай тэматычнага Тыдня стала свята роднай мовы “Ты будзеш звінець, наша родная мова!”, якое стварыла пазітыўны настрой, яшчэ раз прадэманстравала мілагучнасць беларускай мовы.

 • Супрацоўніцтва 

Кафедра падтрымлівае кантакты:

 •   з Люблінскім універсітэтам імя М. Складоўскай-Кюры (UMCS) (Польшча);
 •  з Валынскім універсітэтам (г. Луцк, Украіна);
 •  з Адэскім нацыянальным інстытутам імя І. Мечнікава, г. Адэса (Украіна);
 • з Будапешцкім універсітэтам імя Лоранда Этвеша (Венгрыя);
 • з Кіраваградскім інстытутам дзяржаўнага і муніцыпальнага кіравання (Україна);
 •  з гімназіяй № 1, са школамі № № 8, 18  г. Брэста (філіялы кафедры);
 •  з Брэсцкім абласным Інстытутам развіцця адукацыі.

Спіс навуковых публікацый кафедры

 • Нацыянальна-культурны кампанент у літаратурнай і дыялектнай мове: зб. навук. арт. / пад рэд. С. Ф. Бут-Гусаім. – Брэст : БрДУ, 2016, 231 с.
 • Моўная адзінка ў кантэксце часу: зб. мат. ІІ Рэспуб. навук.-практ. канф. / пад аг. рэд. Л. В. Леванцэвіч. – Брэст : БрДУ, 2016. - 168 с.
 • Слова ў мове, маўленні, тэксце: зборнік навуковых артыкулаў маладых вучоных-філолагаў. Брэст, 2015.
 • Слова ў мове, маўленні, Тэксце: зб. навуковых артыкулаў маладых вучоных-філолагаў / Н.Р. Якубук. - Брэст: БрДУ, 2016. - 483 с.
 • Стыхія і жыццёвая прастора чалавека: зборнік матэрыялаў універсітэцкай студэнцкай навукова-практычнай канферэнцыі, 27 кастрычніка 2015 г. / БрДУ імя А. С. Пушкіна; пад аг. рэд. Л. В. Леванцэвіч. - Брэст: БрДУ, 2015. – 48 с.
 • Шчэрба, С. М. Станаўленне і развіццѐ сатырычнай традыцыі ў беларускай літаратуры: стылявыя плыні, жанравы аспект [Тэкст] : манаграфія/sites/default/files/bellit/shcherba.pdf
 • Сенькавец, У. А. Беларускі санет: Ля вытокаў жанра [Тэкст] : манаграфія /sites/default/files/bellit/sanet._managrafiya.pdf
 • Узыходжанне. Кніга пра Аляксея Антонавіча Майсейчыка / склад. : З. П. Мельнікава [і інш.] ; пад агульн. рэд. З. П. Мельнікавай. Брэст : БрДУ, 2011. 291 с. /sites/default/files/bellit/mayseychyk.pdf
 • Гісторыка-тэарэтычныя актуаліі сучаснай філалогіі : матэрыялы рэсп. навукова-практ. канф., Брэст – в. Гошчава Івацэвіцкага р-на Брэсцкай вобл., 3 лістапада 2006 г. ; пад агульн. рэд. З.П.Мельнікавай. –  Брэст, 2008. –  205 с. /sites/default/files/bellit/gist_tear_aktualii.pdf
 • НДРС: зборнік матэрыялаў міжуніверсітэцкай студэнцкай навукова-практычнай канферэнцыі, Брэст 29 красавіка 2017 г. / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна ; рэдкал.: Т.А. Кісель, Н.Р. Якубук. – Брэст : БрДУ, 2017. – 332 с.
 • Бут-Гусаім С.Ф. “Гаваркія” прозвішчы ў кантэксце аўтабіяграфічнай прозы берасцейскіх пісьменнікаў  / С. Ф. Бут-Гусаім // Ономастика в Смоленске и Витебске: проблемы и перспективы исследования : материалы Междунар. научно-практ. конф., Смоленск, 4 апреля 2017 года / Смоленский гос. ун-т ; отв. ред. И. А. Королёва. – Смоленск, 2017. – С. 100–103.
 • Бут-Гусаим, С. Ф. “Говорящие” фамилии в трилогии Владимира Гниломедова “Семейная хроника в стиле барокко” [Электронный ресурс] / С. Ф. Бут-Гусаим // Вестник ГГУ : cетевой электрон. науч. журн. Гжельского гос. ун-та. – 2017. – № 2. – Режим доступа: http://docplayer.ru/52445798-Udk-82-but-gusaim-svetlana-feodosevna-docen.... – Дата доступа: 04.11.2017.
 • Бут-Гусаим, С. Ф. Национальная культура в зеркале именослова современной белорусской научно-популярной литературы / С. Ф. Бут-Гусаим // Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри : тез. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Кропивницький, 7–8 квітня 2017 р. /  Кропивницький ін-т державного та муніципального управління. – Кропивницький, 2017. – С. 93–96.
 • Бут-Гусаим, С. Ф. Изучение христианской концепции имени при написании студентами филологического факультета дипломных работ по ономастике / С. Ф. Бут-Гусаим // Тенденції розвитку соціального служіння в Україні: історія, практика, стан і перспективи : тез. Міжнар. наук.-практ. конф., Кропивницький, 16 травня 2017 р. / Кропивницький ін-т державного та муніципального управління. – Кропивницький, 2017. –  С. 104–107.
 • Бут-Гусаим,  С. Ф.  Прозвище как средство характеристики и оценки персонажа художественного произведения (на материале исторической прозы Георгия Марчука) / С. Ф. Бут-Гусаим // Образование. Наука. Культура : материалы междунар. науч. форума, Гжель,  23 ноября 2016 г. / Гжельский гос.  ун-т ;  редкол.:  Н. В. Осипова (гл. ред.) [и др.]. – Гжель, 2017. – С. 840–844.
 • Бут-Гусаим, С. Ф. Ономастикон прозы Николая Пашкевича [Электронный ресурс] / С. Ф. Бут-Гусаим, Т. П. Дыдышко // Вестник ГГУ : cетевой электрон. науч. журн. Гжельского гос. ун-та. – 2017. – № 4. – Режим доступа: http://vestnik-ggu.ru/doc/4but-gusaim.pdf. – Дата доступа: 25.09.2017.
 • Бут-Гусаім, С. Ф. Нацыянальна-культурная адметнасць антрапанімічнай прасторы гістарычнай прозы берасцейскіх пісьменнікаў  / С. Ф. Бут-Гусаім // In Nōminum Spatio : материалы II Междунар. ономастических чтений им. Е. С. Отина, Донецк, 22–23 октября 2016 г. / Донецк. нац. мед.  ун-т им. М. Горького ; редкол.: В. М. Калинкин (отв. ред.) [и др.]. – Донецк, 2017. – С. 107–121.
 • Кісель Т. А. Назвы дэкаратыўных куставых раслін у заходнепалескіх гаворках / Т. А. Кісель. // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. пр. - Вип. 12. - Хмельницький : ФОП Бідюк Є.І., 2017. – С. 108–111.

 • Кісель Т. А. Фітонімы-словазлучэнні ў гаворках Іванаўшчыны / Т. А. Кісель. // Беларуская афарыстыка як нацыянальна-моўны набытак : матэрыялы завоч. рэгіян. навук.- практ. канф., Брэст, 3 сак. 2017 г. / Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна ; навук. рэд. А. Я. Леванюк. – Брэст : БрДУ, 2017. – С. 50–53. 

 • Кісель Т. А. Назвы раслін ў гаворках  Іванаўшчыны / Т. А. Кісель.// Города и районы Брестчины: история и современность Ивановского района / Е. Г. Калечиц, А. А. Горбацкий, Т. М. Тохиян и др.; под общ. ред. А.А. Горбацкого. – Брест : ОАО «Брестская типография», 2017. – С.746–752.

 • Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі (да 80-годдзя з дня нараджэння прафесара Г.М. Малажай): зб. навук. арт.: у 2 ч. - Брэст: БрДУ, 2018. /sites/default/files/bellingv/aktual._prabl._movazn._2018_1_i_2_ch_0.rar

Спіс вучэбна-метадычных публікацый кафедры:

 

СТУДЭНТАМ

 

МАГІСТРАНТАМ

Пытанні да экзамену па дысцыпліне "Актуальныя праблемы лексікалогіі і фразеалогіі" (Яўдошына Л.І.)/sites/default/files/bellingv/pytanni_dlya_magistr._yaudoshyna_l.i_1.pdf

 

 

ФІЛІЯЛЫ КАФЕДРЫ БЕЛАРУСКАЙ ФІЛАЛОГІІ

ДУА"Сярэдняя школа № 18 г. Брэста"

План працы

1.

Прыняць удзел у сумесным метадычным пасяджэнні філіяла кафедры на базе УА “Сярэдняя школа № 18 г. Брэста”  па пытаннях сумеснай працы.

 Верасень

2017

Ішчанка Г.М., Кавалюк А.С., Мельнікава З.П.

 

2

Правядзенне вучэбна-метадычнага семінара на базе філіяла кафедры “Прафесійная падрыхтоўка і кампетэнтнасць студэнтаў-філолагаў”.

Красавік 2018

Ішчанка Г.М., Кавалюк А.С., Мельнікава З.П.

 

3

Правядзенне круглага стала “За прафесіяй – на філфак” (з удзелам выкладчыкаў кафедры, вучняў выпускных класаў і настаўнікаў школы).   

Лістапад 2017 

Ішчанка Г.М., Кавалюк А.С., Мельнікава З.П.

 

ДУА"Сярэдняя школа № 8 г. Брэста імя Героя Беларусі імя У.М. Карвата"

План працы

1.

Прыняць удзел у сумесным метадычным пасяджэнні “Забеспячэнне пераемнасці і неперарыўнасці адукацыі ў сістэме “базавая школа – ліцэй – ВНУ”

1-я палова верасня

Кісель Т.А.

 

2

Рэгіянальны навукова-метадычны семінар “Сучасныя тэхналогіі ў лінгвістыцы”

28.09.2017

Кісель Т.А.

Якубук Н.Р.

 

3

Удзел у правядзенні практыкума па арганізацыі і канструяванні даследчай дзейнасці школьнікаў старшых класаў   

Трэці тыдзень кастрычніка 

Кісель Т.А.

Касцючык В.М.

 

4

Вучэбна-метадычны семінар “Сучасныя тэхналогіі на ўроках беларускай мовы і літаратуры”

22.02.2018

Якубук Н.Р.

 

5.

Садзейнічаць удзелу навучэнцаў школы ў навукова-практычных канферэнцыях рознага ўзроўню

На працягу года

 

Кісель Т.А.

 

6.

Кансультацыя вучняў старшых класаў па напісанні навукова-даследчых прац па філалаогіі

На працягу года

 

Кісель Т.А.

Якубук Н.Р.

 

7.

Удзельнічаць у метадычным пасяджэнні “Сістэматызацыя вопыту працы кафедраў на працягу года”

Апошні тыдзень мая

 

 

Кісель Т.А.

Леванцэвіч Л.В.

 

 

ШКОЛЬНІКАМ   

 ПЫТАННІ АЛІМПІМЯДЫ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ/sites/default/files/bellingv/zadanni_alimpiyady_2018.docx

 

ВЫНІКІ ІІ ЗАВОЧНАЙ АЛІМПІЯДЫ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

/sites/default/files/bellingv/vyniki_alimp._9_kl.pdf

/sites/default/files/bellingv/vyniki_alimp._10_klas.pdf

/sites/default/files/bellingv/vyniki_alimp._11_klas.pdf

 

ГРАФІК КАНСУЛЬТАЦЫЙ

выкладчыкаў кафедры беларускай філалогіі

на 2017-2018 н.г.

Леванцэвіч Лена Васільеўна

к.ф.н., дацэнт, загадчык кафедры

аўторак

13.30-14.30

Бут-Гусаім Святлана Феадосьеўна

к.ф.н., дацэнт

cерада

10.00-11.00

Ішчанка Галіна Мікалаеўна

к.ф.н., дацэнт

аўторак

13.00-14.00

Кавалюк Алена Сцяпанаўна

к.ф.н., дацэнт

серада

15.00-16.00

Касцючык Валянціна Міхайлаўна

к.ф.н., дацэнт

серада

15.00-16.00

Кісель Таццяна Аляксандраўна

к.ф.н., дацэнт

пятніца

15.00-16.00

Мельнікава Зоя Пятроўна

д.ф.н., прафесар

чацвер

14.00-15.00

Сенькавец Уладзімір Адамавіч

к.ф.н., дацэнт

серада

14.00-15.00

Шчэрба Святлана Мікалаеўна

к.ф.н., дацэнт

чацвер

15.00-16.00

Якубук Наталля Раманаўна

к.ф.н., дацэнт

панядзелак

15.00-16.00

Яўдошына Ларыса Іванаўна

к.ф.н., дацэнт

панядзелак

13.30-14.30