Кафедра белорусской филологии

КАФЕДРА БЕЛАРУСКАЙ ФІЛАЛОГІІ

Кафедра беларускай філалогіі створана 1 верасня 2017 годзе ў выніку аб’яднання кафедры беларускага мовазнаўства і дыялекталогіі з кафедрай беларускага літаратуразнаўства.

Кантактная інфармацыя

Адрас:  г. Брэст, вул. Міцкевіча, 28, аўд. 306, 305, 304

Тэлефон: 21-63-50

Е-maill: bellingv@brsu.brest.by

 

Выкладчыцкі склад кафедры

Леванцэвіч Лена Васільеўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт, загадчык кафедры

Мельнікава Зоя Пятроўна – доктар філалагічных навук, прафесар

Бут-Гусаім Святлана Феадосьеўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Воран Ірына Аляксандраўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Ішчанка Галіна Мікалаеўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Кавалюк Алена Сцяпанаўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Касцючык Валянціна Міхайлаўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Кісель Таццяна Аляксандраўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Сенькавец Уладзімір Адамавіч – кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Шчэрба Святлана Мікалаеўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Якубук Наталля Раманаўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Яўдошына Ларыса Іванаўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Вучэбна-дапаможны склад кафедры

Стасюк Алена Леанідаўна – лабарант 1-й катэгорыі

Спецыяльнасці

 1-21 05 01-01 Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць)

 1-02 03 01 Беларуская мова і літаратура

 1-31 01 01-02 Біялогія (навукова-педагагічная дзейнасць)

 1-33 01 01 Біяэкалогія

 1-02 04 04-01 Біялогія. Хімія, 1-02 04 06-01 Хімія. Біялогія

 1-24 01 02 Правазнаўства

 1-26 01 03 Дзяржаўнае кіраванне і эканоміка

 1-02 05 01 Матэматыка і інфарматыка

 1-02 05 02 Фізіка і інфарматыка

 1-31 03 06 Эканамічная кібернетыка

 1-31 04 08 Камп’ютарная фізіка

 1-31 03 03-01 Прыкладная матэматыка (навукова-вытворчая дзейнасць)

 1-31 02 01-02 Геаграфія (навукова-педагагічная дзейнасць) /

 1-49 01 02 Тэхналогія захоўвання і перапрацоўкі жывёльнай сыравіны

 1-91 01 01 Вытворчасць прадукцыі і арганізацыя грамадскага харчавання

 1- 03 02 01 Фізічная культура

 1-89 01 01 Турызм і гасціннасць /

 1-26 02 01 Бізнес-адміністраванне /

 1-21 03 01-06 Гісторыя (рэлігій)

  1-02 01 01 Гісторыя і грамадазнаўчыя дысцыпліны

  1-02 03 04 Руская мова і літаратура. Замежная мова (англійская)

  1-89 01 01 Турызм і гасціннасць (3 гады)

Дысцыпліны, замацаваныя за кафедрай

Агульнае мовазнаўства, актуальныя праблемы лексікі і фразеалогіі, беларуская анамастыка, беларуская афарыстыка,  беларуская дыялекталогія, беларуская мова (прафесійная лексіка), беларуская палеаграфія, беларуская парэміялогія і афарыстыка, гісторыя беларускага мовазнаўства, гістарычная граматыка, гісторыя беларускай літаратурнай мовы, інфармацыйныя тэхналогіі ў філалогіі, культура акадэмічнай вучобы, культура маўлення, лінгвакультуралогія, лінгвістыка тэксту, лінгвістычнае краязнаўства, літаратурнае рэдагаванне, метадалогія лінгвістычнага даследавання, методыка выкладання беларускай мовы, моўны этыкет і культура зносін, пазакласная праца па беларускай мове, параўнальная граматыка ўсходнесл. моў, праблемы лінгвакультуралогіі і этналінгвістыкі, праблемы сучаснай  і гістарычнай лексікаграфіі, практыкум па беларускай арфаграфіі і пунктуацыі, рыторыка, стараславянская мова, стылістыка беларускай мовы, стылістыка і культура беларускага  маўлення, стылістычнае рэдагаванне і карэктура, сучасная беларуская літаратурная мова, сучасная беларуская мова, тэорыя і практыка перакладу, тэорыя і практыка сучаснай беларускай пунктуацыі, уводзіны ў мовазнаўства,  філалагічны аналіз тэксту, уводзіны ў літаратуразнаўства, гісторыя беларускай літаратуры,  тэорыя літаратуры, асновы тэорыі літаратуры, гісторыя беларускага літаратуразнаўства і крытыкі, славянская міфалогія, беларускі фальклор і міфалогія, фалькларыстыка, методыка выкладання беларускай літаратуры, тэксталогія, псіхалогія літаратурнай творчасц, метадалогія літаратуразнаўчых даследаванняў, літаратура беларускага замежжа, дзіцячая літаратура, літаратурнае краязнаўства, літаратура Берасцейшчыны, пазакласная праца па літаратуры, асновы мастацкага чытання твора,  аналіз мастацкага твора з улікам родава-жанравай спецыфікі, вясковая тэматыка ў беларускай літаратуры ХХ стагоддзя, метадалогія літаратуразнаўства, новая беларуская драматургія і сучасная еўрапейская драма, літаратура Берасцейшчыны, мадэрнізм у славянскіх літаратурах, цвёрдыя паэтычныя формы і жанры

Навукова-даследчая праца

На кафедры выконваюцца 3 навукова-даследчыя тэмы ў межах дзяржаўнай праграмы фундаментальных даследаванняў:  “Лінгвістычнае краязнаўства Брэстчыны: узаемадзеянне мовы і культуры” (кіраўнік – Л.В. Леванцэвіч);  “Жанралогія і антрапалогія беларускай прозы ХХ – пачатку ХХІ стагоддзяў у сучасных літаратурна-даследчых парадыгмах (герменеўтычныя і фенаменалагічныя падыходы)” (кіраўнік – З.П. Мельнікава); “Анамастычная прастора мастаціх твораў пісьменнікаў Брэстчыны як крыніца вывучэння рэгіянальнай моўнай карціны свету” (кіраўнік – С.Ф. Бут-Гусаім).

На кафедры працуюць  СНДГ:

1.“Праблемы этналінгвістыкі і лінгвакраязнаўства” (кір. – Леванцэвіч Л.В.).

2.“Спадчына” (кір. – Касцючык В.М.).

3.“Анамастыкон” (кір. – Бут-Гусаім С.Ф.).

4.“Мастацкі ідыялект” (кір. – Яўдошына Л.І.).

5. “Вобраз…”  (кір. – Мельнікава З.П.).

6.  “Рэгіянальная літаратура ў кантэксце агульнанацыянальнай” (кір. – Сенькавец У.А.).

7. “Вобраз сучасніка ў беларускай літаратуры другой паловы ХХ ст.” (кір. –  Шчэрба С.М.).

8.“Чалавек і час у філасофскай прасторы беларускай прозы ХХ ст.” (кір. – Кавалюк А.С.).

9. “Паэтыка мастацкага твора” (кір.  – Ішчанка Г.М.).

Навуковыя канферэнцыі

26.10.2017 г. Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя "Жанравая дынаміка і вобразны свет беларускай літаратуры ХХ– пач. ХХІ ст. у еўрапейскім кантэксце", прысвечаная 100-годдзю Я. Брыля і 95-годдзю У. Калесніка);

15.03.2018 г. Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя «Слова, фразеалагізм, перыфраза» (да 80-годдзя з дня нараджэння прафесара Г.М. Малажай);

18.10.2018 г. Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя “Дзясятыя Калеснікаўскія чытанні”

Традыцыі кафедры

 • правядзенне рэспубліканскіх канферэнцый, прысвечаных У.А. Калесніку і Г.М. Малажай;
 • правядзенне рэспубліканскіх канферэнцый па актуальных праблемах філалагічнай адукацыі ў школе і ВНУ;
 • сустрэчы з пісьменнікамi Берасцейшчыны.

Выхаваўчая праца

Традыцыйныя мерапрыемствы, якія арганізуе кафедра:

 • Фестываль “Неруш роднага слова”;
 • Тыдзень роднай мовы і літаратуры;
 • Літаратурна-музычныя кампазіцыі да юбілейных датаў пісьменнікаў.

Супрацоўніцтва

Кафедра падтрымлівае кантакты:

 •   з Люблінскім універсітэтам імя М. Складоўскай-Кюры (UMCS) (Польшча);
 •  з Валынскім універсітэтам (г. Луцк, Украіна);
 •  з Адэскім нацыянальным інстытутам імя І. Мечнікава, г. Адэса (Украіна);
 • з Будапешцкім універсітэтам імя Лоранда Этвеша (Венгрыя);
 • з Кіраваградскім інстытутам дзяржаўнага і муніцыпальнага кіравання (Україна);
 •  з гімназіяй № 1, са школамі № № 8, 18  г. Брэста (філіялы кафедры);
 •  з Брэсцкім абласным Інстытутам развіцця адукацыі.

Навуковыя і вучэбна-метадычныя выданні кафедры:

 

ГРАФІК КАНСУЛЬТАЦЫЙ

выкладчыкаў кафедры беларускай філалогіі

на 2017-2018 н.г.

Леванцэвіч Лена Васільеўна

к.ф.н., дацэнт, загадчык кафедры

серада

14.00-15.00

Бут-Гусаім Святлана Феадосьеўна

к.ф.н., дацэнт

пятніца

15.00-16.00

Ішчанка Галіна Мікалаеўна

к.ф.н., дацэнт

чацвер

15.00-16.00

Кавалюк Алена Сцяпанаўна

к.ф.н., дацэнт

чацвер

15.00-16.00

Касцючык Валянціна Міхайлаўна

к.ф.н., дацэнт

серада

15.00-16.00

Кісель Таццяна Аляксандраўна

к.ф.н., дацэнт

панядзелак

15.00-16.00

Мельнікава Зоя Пятроўна

д.ф.н., прафесар

чацвер

14.00-15.00

Сенькавец Уладзімір Адамавіч

к.ф.н., дацэнт

серада

14.00-15.00

Шчэрба Святлана Мікалаеўна

к.ф.н., дацэнт

чацвер

15.00-16.00

Якубук Наталля Раманаўна

к.ф.н., дацэнт

аўторак

15.00-16.00

Яўдошына Ларыса Іванаўна

к.ф.н., дацэнт

чацвер

15.00-16.00