Кафедра белорусской филологии

КАФЕДРА БЕЛАРУСКАЙ ФІЛАЛОГІІ

Кафедра беларускай філалогіі створана 1 верасня 2017 годзе ў выніку аб’яднання кафедры беларускага мовазнаўства і дыялекталогіі з кафедрай беларускага літаратуразнаўства.

Кантактная інфармацыя

Адрас:  г. Брэст, вул. Міцкевіча, 28, аўд. 306, 305, 304

Тэлефон: 21-63-50

Е-maill: bellingv@brsu.brest.by

 

Выкладчыцкі склад кафедры

Леванцэвіч Лена Васільеўна кандыдат філалагічных навук, дацэнт, загадчык кафедры
Мельнікава Зоя Пятроўна доктар філалагічных навук, прафесар
Бут-Гусаім Святлана Феадосьеўна кандыдат філалагічных навук, дацэнт
Ішчанка Галіна Мікалаеўна кандыдат філалагічных навук, дацэнт
Кавалюк Алена Сцяпанаўна кандыдат філалагічных навук, дацэнт
Касцючык Валянціна Міхайлаўна кандыдат філалагічных навук, дацэнт
Кісель Таццяна Аляксандраўна кандыдат філалагічных навук, дацэнт
Сенькавец Уладзімір Адамавіч кандыдат філалагічных навук, дацэнт
Шчэрба Святлана Мікалаеўна кандыдат філалагічных навук, дацэнт
Якубук Наталля Раманаўна кандыдат філалагічных навук, дацэнт
Яўдошына Ларыса Іванаўна кандыдат філалагічных навук, дацэнт

 

Вучэбна-дапаможны склад кафедры

Стасюк Алена Леанідаўна  спецыяліст па суправаджэнні навучальнага працэсу 1 катэгорыі

Спецыяльнасці

 1-21 05 01-01 Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць)

 1-31 01 01-02 Біялогія (навукова-педагагічная дзейнасць)

 1-33 01 01 Біяэкалогія

 1-02 04 04-01 Біялогія. Хімія, 1-02 04 06-01 Хімія. Біялогія

 1-24 01 02 Правазнаўства

 1-26 01 03 Дзяржаўнае кіраванне і эканоміка

 1-02 05 01 Матэматыка і інфарматыка

 1-02 05 02 Фізіка і інфарматыка

 1-31 03 06 Эканамічная кібернетыка

 1-31 04 08 Камп’ютарная фізіка

 1-31 03 03-01 Прыкладная матэматыка (навукова-вытворчая дзейнасць)

 1-31 02 01-02 Геаграфія (навукова-педагагічная дзейнасць) /

 1-49 01 02 Тэхналогія захоўвання і перапрацоўкі жывёльнай сыравіны

 1-91 01 01 Вытворчасць прадукцыі і арганізацыя грамадскага харчавання

 1- 03 02 01 Фізічная культура

 1-89 01 01 Турызм і гасціннасць /

 1-26 02 01 Бізнес-адміністраванне /

 1-21 03 01-06 Гісторыя (рэлігій)

  1-02 01 01 Гісторыя і грамадазнаўчыя дысцыпліны

  1-02 03 04 Руская мова і літаратура. Замежная мова (англійская)

  1-89 01 01 Турызм і гасціннасць (3 гады)

Дысцыпліны, замацаваныя за кафедрай

Агульнае мовазнаўства, актуальныя праблемы лексікі і фразеалогіі, беларуская анамастыка, беларуская афарыстыка,  беларуская дыялекталогія, беларуская мова (прафесійная лексіка), беларуская палеаграфія, беларуская парэміялогія і афарыстыка, гісторыя беларускага мовазнаўства, гістарычная граматыка, гісторыя беларускай літаратурнай мовы, інфармацыйныя тэхналогіі ў філалогіі, культура акадэмічнай вучобы, культура маўлення, лінгвакультуралогія, лінгвістыка тэксту, лінгвістычнае краязнаўства, літаратурнае рэдагаванне, метадалогія лінгвістычнага даследавання, методыка выкладання беларускай мовы, моўны этыкет і культура зносін, пазакласная праца па беларускай мове, параўнальная граматыка ўсходнесл. моў, праблемы лінгвакультуралогіі і этналінгвістыкі, праблемы сучаснай  і гістарычнай лексікаграфіі, практыкум па беларускай арфаграфіі і пунктуацыі, рыторыка, стараславянская мова, стылістыка беларускай мовы, стылістыка і культура беларускага  маўлення, стылістычнае рэдагаванне і карэктура, сучасная беларуская літаратурная мова, сучасная беларуская мова, тэорыя і практыка перакладу, тэорыя і практыка сучаснай беларускай пунктуацыі, уводзіны ў мовазнаўства,  філалагічны аналіз тэксту, уводзіны ў літаратуразнаўства, гісторыя беларускай літаратуры,  тэорыя літаратуры, асновы тэорыі літаратуры, гісторыя беларускага літаратуразнаўства і крытыкі, славянская міфалогія, беларускі фальклор і міфалогія, фалькларыстыка, методыка выкладання беларускай літаратуры, тэксталогія, псіхалогія літаратурнай творчасц, метадалогія літаратуразнаўчых даследаванняў, літаратура беларускага замежжа, дзіцячая літаратура, літаратурнае краязнаўства, літаратура Берасцейшчыны, пазакласная праца па літаратуры, асновы мастацкага чытання твора,  аналіз мастацкага твора з улікам родава-жанравай спецыфікі, вясковая тэматыка ў беларускай літаратуры ХХ стагоддзя, метадалогія літаратуразнаўства, новая беларуская драматургія і сучасная еўрапейская драма, літаратура Берасцейшчыны, мадэрнізм у славянскіх літаратурах, цвёрдыя паэтычныя формы і жанры

Навукова-даследчая праца

На кафедры выконваюцца 3 навукова-даследчыя тэмы ў межах дзяржаўнай праграмы фундаментальных даследаванняў:  “Лінгвістычнае краязнаўства Брэстчыны: узаемадзеянне мовы і культуры” (кіраўнік – Л.В. Леванцэвіч);  “Жанралогія і антрапалогія беларускай прозы ХХ – пачатку ХХІ стагоддзяў у сучасных літаратурна-даследчых парадыгмах (герменеўтычныя і фенаменалагічныя падыходы)” (кіраўнік – З.П. Мельнікава); “Анамастычная прастора мастаціх твораў пісьменнікаў Брэстчыны як крыніца вывучэння рэгіянальнай моўнай карціны свету” (кіраўнік – С.Ф. Бут-Гусаім).

На кафедры працуюць  СНДГ:

1.“Праблемы этналінгвістыкі і лінгвакраязнаўства” (кір. – Леванцэвіч Л.В.).

2.“Спадчына” (кір. – Касцючык В.М.).

3.“Анамастыкон” (кір. – Бут-Гусаім С.Ф.).

4.“Мастацкі ідыялект” (кір. – Яўдошына Л.І.).

5. “Вобраз…”  (кір. – Мельнікава З.П.).

6.  “Рэгіянальная літаратура ў кантэксце агульнанацыянальнай” (кір. – Сенькавец У.А.).

7.“Чалавек і час у філасофскай прасторы беларускай прозы ХХ ст.” (кір. – Кавалюк А.С.).

8. “Паэтыка мастацкага твора” (кір.  – Ішчанка Г.М.).

 

Навуковыя мерапрыемствы:

02.10.2020 Універсітэцкая (завочная) студэнцкая навукова-практычная канферэнцыя "ІМЯ І КУЛЬТУРА"

Праграма канферэнцыі "Імя і культура"

 

           Традыцыі кафедры

  • правядзенне рэспубліканскіх канферэнцый, прысвечаных У.А. Калесніку і Г.М. Малажай;
  • правядзенне рэспубліканскіх канферэнцый па актуальных праблемах філалагічнай адукацыі ў школе і ВНУ;
  • сустрэчы з пісьменнікамi Берасцейшчыны.

Выхаваўчая праца

Традыцыйныя мерапрыемствы, якія арганізуе кафедра:

  • Тыдзень роднай мовы і літаратуры (люты)
  • Фестываль “Неруш роднага слова” (снежань) 

Кафедра падтрымлівае кантакты:

  •  з Валынскім універсітэтам (г. Луцк, Украіна);
  • з Кіраваградскім інстытутам дзяржаўнага і муніцыпальнага кіравання (Україна);
  •  са школамі  № 8, №18  г. Брэста (філіялы кафедры);
  •  з Брэсцкім абласным Інстытутам развіцця адукацыі.

Спіс навуковых публікацый кафедры

Спіс вучэбна-метадычных публікацый кафедры:

 

МАТЭРЫЯЛЫ ДЛЯ СТУДЭНТАЎ

Заданні да практычных заняткаў па дысцыпліне "Гісторыя беларускай літаратуры" для студэнтаў 1 курса РФ (дацэнт Шчэрба С.М.)

Пытанні да экзамену па гісторыі беларускай літаратуры для студэнаў 4 курса РФ (праф.Мельнікава З.П.)

Пытанні да экзамену па сучаснай беларускай мове (марфалогія) для студэнтаў 2 курса БФ (дацэнт Касцючык В.М.)

Пытанні да экзамену па гісторыі беларускай літаратуры для студэнтаў 1 к. БФ (дацэнт Сенькавец У.А.)

Пытанні да экзамену па дісцыпліне "Стараславянская мова" для студэнтаў 1 курса БФ (дацэнт Якубук Н.Р.)

Пытанні да заліку па дысцыпліне "Тэорыя і практыка перакладу" для студэнтаў 2 к БФ (дацэнт Кісель Т.А.)

Пытанні да экзамену па дысцыпліне "Гісторыя беларускай літаратуры ХХ-ХХІ стст." для студэнтаў 3 курса БФ (дацэнт Кавалюк А.С.)

Пытанні да экзамену па дысцыпліне "Стылістыка і культура беларускага маўлення" для студэнтаў 3 курса БФ (дацэнт Касцючык В.М.)

Пытанні да экзамену па "Гісторыі беларускай літаратуры" для студэнтаў 2 к. РФ (дац. Шчэрба С.М.) 

Пытанні да экзамену па дысцыпліне "Гісторыя беларускай літаратурнай мовы" для студэнтаў 3 к. БФ (дац. Леванцэвіч Л.В.)

Пытанні да заліку па дысцыпліне "Беларуская дыялекталогія" для студэнтаў 2 к. БФ (дац. Леванцэвіч Л.В.)

Пытанні да заліку па дысцыпліне "Рыторыка" для студэнтаў 3 к. БФ (дац. Леванцэвіч л.В.)

Пытанні да заліку па дысцыпліне "Маўленчы этыкет і культура зносін" для студэнтаў 3 к. БФ (дац. Леванцэвіч Л.В.)

Пытанні да экзамену па дысцыпліне "Гістарычная граматыка беларускай мовы" для студэнтаў 2 к. БФ (дац. Яўдошына Л.І.)

Пытанні да экзамену па дысцыпліне "Літаратурнае рэдагаванне" для студэнтаў 3 к. БФ (дац. Яўдошына Л.І.)

Пытанні да заліку па курсе "Сучасная беларуская мова" для студэнтаў 3 к. БФ (дац. Яўдошына Л.І.)

Пытанні да экзамену па дысцыпліне "Гісторыя беларускай літаратуры ХХ - пач. ХХІ ст." для студэнтаў 2 к. БФ (праф. Мельнікава З.П.)

 

МАТЭРЫЯЛЫ ДЛЯ МАГІСТРАНТАЎ

Тэорыя і практыка камунікацыі: заданні да практычных заняткаў (дацэнт Бут-Гусаім С.Ф.)

Тэорыя і практыка камунікацыі: пытанні да экзамену (дацэнт Бут-Гусаім С.Ф.)

Анамастыкон мастацкага тэксту: лекцыі (дацэнт Бут-Гусаім С.Ф.)

Метадалогія літаратуразнаўчага даследавання: пытанні да экзамену, магістратура АЗН, 1 к. (прафесар Мельнікава З.П.)

 

Пытанні да экзаменаў летняй сесіі і дзяржаўных экзаменаў 2019-2020 н.г.

Яўдошына Л.І. Пытанні да дзяржаўнага экзамену па спецыяльнасці, напрамку спецыяльнасці, спецыялізацыі для студэнтаў 4 к. спецыяльнасці “Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць)” (беларуская мова).

Яўдошына Л.І. Пытанні да дзяржаўнага экзамену па спецыяльнасці, напрамку спецыяльнасці, спецыялізацыі для студэнтаў 4 к. спецыяльнасці “Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць)” са спецыялізацыяй "Мовазнаўства"

Мельнікава З.П. Пытанні да дзяржаўнага экзамену па спецыяльнасці, напрамку спецыяльнасці для студэнтаў 4 курса спец. "Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць)" (беларуская літаратура).

Мельнікава З.П. Пытанні да дзяржаўнага экзамену па спецыяльнасці, напрамку спецыяльнасці для студэнтаў 4 курса спец. "Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць)" са спецыялізацыяй "Літаратуразнаўства"

 

ШКОЛЬНІКАМ

Пераможцы завочнай алімпіяды 2020